ေနာ္ေဝတကၠသိုလ္တစ္ခုႏွင့္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ (မဟာတ

University-of-Economic-(1).jpg

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံရွိ Norwegian University of Science and Technology ႏွင့္ ရန္ကုန္ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ (မဟာတန္း) Master of Management Programmer ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဖြင့္လွစ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံရွိ  အဆင့္ျမင့္ပညာက႑မွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လာေရာက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပုဂၢလိကႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း က႑မ်ား အတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မ်ားစြာအေထာက္ အကူျပဳႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾက ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ အေနျဖင့္လည္း ေနာ္ေဝတကၠသိုလ္ႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈကို ဂုဏ္ယူေေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စန္းရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ မဟာဘြဲ႕ကို ေနာ္ေဝတကၠသိုလ္မွ ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကို ေနာ္ေဝႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔မွ ပါေမာကၡမ်ားက ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမီ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။ သင္တန္း တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ICT စြမ္းအင္၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္ၿပီးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘာသာရပ္ကို အဓိကထား သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။