၅၅ လက္မ 8K display ကို CES 2015 တြင္ LG မိတ္ဆက္ ျပသမည္

ေတာင္ကိုရီးယား နည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ေသာ LG သည္ codename  ‘Mabinogion’ ဟုေခၚဆိုေသာ 8K display ကို လက္စ္ဗီးဂက္စ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ CES 2015 ျပပြဲ၌ မိတ္ဆက္ျပသရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွသည္။

အဆိုပါ ၅၅ လက္မ 8K display သည္ 7,680 x 4,320 pixels resolution ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ၿပီး display driver integrated circuit ၂၀ ကိုတပ္ဆင္ထားသည္။ ၎ display ၏ေရွ႕ေျပးပံုစံကို ႏိုဝင္ဘာလ အေစာပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မၾကာမီက်င္းပမည့္ CES ျပပြဲတြင္ မိတ္ဆက္ျပသရန္ ကုမၸဏီမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

LG သည္ ‘Mabinogion’ display ၏ အလင္းကို 500 nits အထိ တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ aperture အခ်ိဳးကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နည္းလမ္းသစ္အား အသံုးျပဳထားသည္။ ထို႔အျပင္ RGB sub-pixels အသံုးျပဳထားသည့္ သာမန္ display ႏွင့္ မတူညီသည္မွာ  display ၏အလင္းကို တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ LG က W  sub-pixels ကို အသံုးျပဳထားေၾကာင္း ရင္းျမစ္တစ္ခုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရိွတြင္ 8K resolution ကို ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ဗီဒီယိုရင္းျမစ္မ်ား မရိွေသးေသာေၾကာင့္ LG က အမည္မေဖာ္ျပထားသည့္ အရည္အေသြးျမင့္ Nvidia GPU တစ္ခုျဖင့္ ဖန္တီးထားသည့္ 3D ပံုရိပ္မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ေတာင္ကိုရီးယားရိွ Nvidia ႐ံုးက အဆိုပါ dis-play ႏွင့္ driver IC မ်ားဖန္တီးမႈအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

LG Display မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ တစ္ဦးကမူ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ 8K ႏွင့္ ေစ်းကြက္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ resolution ျမင့္မားသည့္ အျခား display မ်ားကို ဖန္တီးလ်က္ရိွေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ display မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္ ေျပာၾကားရန ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

(Ref : CNET)