ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ Sony Studio ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ခန္႔ဆုံး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ဟုဆို

hacking-sony.jpg

Sony မွပိုင္ဆိုင္ေသာ ႐ုပ္ရွင္စတူဒီယိုသည္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္ ခံရမႈေၾကာင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ခဲ့ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား ဖြင့္ခ်ခံရခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ခန္႔ဆုံး႐ႈံး ရႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ PlayStation Network အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈတြင္ သုံးစြဲသူ အခ်က္အလက္မ်ား မပါဝင္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဒၚလာ သန္း ၁၇၁ သန္းထက္ မနည္းေသာ ေငြေၾကးဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေၾကာင္း Sony   မွခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ခဲ့ဖူးသည္။ အမည္မသိရေသးေသာ ဟက္ကာမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္  Sony  Studio တိုက္ခိုက္ခံရမႈ အဓိက ကုန္က်စရိတ္တြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အစားထိုးျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္ တိုက္ခိုက္မႈကို ကာကြယ္ျခင္း စသည့္စရိတ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားသည့္အခါ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာ လုပ္ငန္းစြမ္းအင္ မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈသည္ အေမရိကန္ရွိ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အဆိုးရြားဆုံး ျဖစ္ဖြယ္ရွိၿပီး Sony ၏အခ်က္အလက္ ကာကြယ္မႈ က်ဆုံးမႈအတြက္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးပညာရွင္ ဂ်င္မ္လူးဝစၥက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုကိစၥကို လူမ်ားမၾကာခင္ ၿပီးၿပီးေပ်ာက္ေပ်ာက္ ျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအတြင္း သက္ေရာက္မႈ ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုံမွန္အတိုင္းဆိုပါက အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ၆ လခန္႔အထိ ဘ႑ာေရး အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိေၾကာင္း လူးဝစၥေျပာၾကားခဲ့သည္။ Sony တြင္ အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈကုိ ကာကြယ္ရန္ အာမခံမ်ားရွိေၾကာင္း ၎အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ အာမခံသည္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စရိတ္ကိုသာ ျပန္လည္ ေပးအပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း လုံၿခဳံေရး ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Ref: Recode