တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရိွ Alipay သံုးစြဲသူ သန္း ၃၀၀ Touch ID ေငြေပးေခ်စနစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္

applepay21-640x357.jpg

Apple က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ Apple Pay အတြက္ လိုင္စင္ရရိွရန္ ႀကိဳးပမ္းေနလ်က္ ရိွခ်ိန္တြင္ Alibaba က Touch ID ေငြေပးေခ်မႈကို စတင္မိတ္ဆက္ ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ Touch ID ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ကို နာမည္ေက်ာ္ Alipay app update တြင္ထည့္သြင္း ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရိွ iPhone သံုးစြဲသူမ်ားမွာ လက္ေဗြျဖင့္ ဝယ္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Alipay သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ သံုးစြဲသူသန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရိွေသာ Alibaba ၏ e-payment ဌာနခြဲျဖစ္သည္။ တင္မ္ကြတ္ခ္ႏွင့္ Ali-baba အမႈေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္ ဂ်က္ခ္မာတို႔သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ Alipay ႏွင့္ Apple Pay ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကဖူးသည္။

Alipay Wallet app update ကို iPhone 5s, iPhone 6 ႏွင့္ iPhone 6 Plus သံုးစြဲ သူမ်ားအတြက္ ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ password မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းအစား လက္ေဗြစနစ္ကို အသံုးျပဳကာ ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္ သူမ်ားကမူ အဆိုပါ အေျပာင္းအလဲသည္ Apple Pay ႏွင့္ Alipay တို႔၏ ပူးေပါင္းျခင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔ေသာ္လည္း အထူးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ Touch ID ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ မလိုေၾကာင္း ဆိုခဲ့ၾကသည္။

Alipay ကမူ app update တြင္ Touch ID အတြက္ အေထာက္အပံ့ ထည့္သြင္းျခင္းသည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ password မ်ားေပါက္ၾကားမႈ အႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝယ္ယူမႈမ်ားကို ပိုမိုလံုၿခံဳမႈ ရိွေစရန္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

Ref: CultOfMac