၁၅.၆ လက္မ tablet တစ္မ်ိဳးကို တ႐ုတ္ဗီဒီယို ေပၚတယ္ Youku မိတ္ဆက္

Youku-smart-TV-app-02-720x496.jpg
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး အြန္လိုင္းဗီဒီယို ေပၚတယ္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Youku Tudou သည္ ၎၏ပထမဦးဆံုး hardware ထုတ္ကုန္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။
အဆိုပါ hardware ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ WiFi router တစ္ခု၊ set-top box တစ္ခုႏွင့္ Android tablet တစ္ခုတို႔ျဖစ္သည္။
၎ထုတ္ကုန္ သစ္မ်ားသည္ Youku, Tudou ႏွင့္ Heyi Pictures တို႔၏ေနာက္ စတုတၳ အေရးပါဆံုး ဌာနျဖစ္ေသာ Cloud Entertainment လုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ထုတ္ကုန္သစ္မ်ားသည္ Youku ၏ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းကို ပိုမိုၿပီးျပည့္စံု ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Youku အမႈေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္ ဗစ္တာကူးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Youku ၏ ထုတ္ကုန္သစ္မ်ားတြင္ set-top box သည္ 4K ဗီဒီယိုမ်ားကို ၾကည့္႐ႈေစႏိုင္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ Android ဂိမ္းမ်ားကိုလည္း ကစားေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ Aliyun OS ကို အသံုးျပဳထားၿပီး Xiami music ႏွင့္ online shopping အပါအဝင္ Alibaba ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းေပးထားသည္။
၁၅.၆ လက္မ Android tablet ကို အြန္လိုင္းဗီဒီယို ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ဂိမ္းကစားျခင္း တို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
ထုတ္ကုန္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းကိုမူ Youku မွေၾကညာထားျခင္း မရိွေသးေပ။
Ref: TechInAsia