တစ္ေနရာတည္းတြင္ ပစၥည္းစုံလင္စြာ ထည့္သြင္းထားႏိုင္မည့္ Toolbox Fridge

craftworks-toolbox-garage-refrigerator-xl.jpg

တစ္ေနရာတည္းတြင္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စုံလင္စြာထားရွိၿပီး လိုအပ္သည့္အခါ အလြယ္တကူ ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ Toolbox Fridge ထုတ္ကုန္သည္ အသုံးဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။

Toolbox Fridge ထုတ္ကုန္သည္ function မ်ားစြာ ပါဝင္သလို သုံးစြဲရာတြင္ ေပ်ာ္႐ြင္မႈရေစႏိုင္သည္။ ထုတ္ကုန္ အေပၚဘက္တြင္ အိမ္ေဆာက္လုပ္ရာ၌ အသုံးျပဳရေသာ tool မ်ားထားရွိရန္ toolbox အံဆြဲ ၆
ခုပါဝင္ၿပီး လ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ျပဳလုပ္ထားကာ အံ ၂ ခု ပါဝင္သည့္ ၈၅ ဝပ္ရွိ ေရခဲေသတၱာလည္း ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ ေရခဲေသတၱာအတြင္း ထည့္သြင္းထားသည့္ အေအးႏွင့္ snack မ်ားကို ၃၂-၁၅၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ၾကား ေထာက္ပံ့၍ ေအးေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။ ၎ထုတ္ကုန္တြင္ ဘီးမ်ားလည္း ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ သုံးစြဲသူ အလိုရွိသည့္ေနရာသို႔ အလြယ္တကူ ေ႐ြ႕လ်ားႏိုင္သည္။

Toolbox Fridge ကို ၄၉၉ ေဒၚလာျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး သီးသန္႔ေရခဲေသတၱာ အလိုရွိသူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္မႈရွိေသာ ထုတ္ကုန္ ျဖစ္သည္။