စက္ဘီးစကိတ္

skate.jpg

Made in USA ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဦးဆံုး ဝင္ေရာက္လာေသာ စက္ဘီးစကိတ္ျဖစ္သည္။ စကိတ္အားကစားအသင္းမွ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ စက္ဘီးစကိတ္အတြင္း
တြင္ Rechargable Battery အမ်ိဳးအစားကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားၿပီး ၃ နာရီၾကာ အားသြင္း႐ံုျဖင့္ တစ္နာရီမုိင္ ၂၀ အထက္ႏႈန္းျဖင့္ ၁၅ နာရီၾကာစီးနင္းႏုိင္မည္ဟု သိရသည္။ ဝယ္ယူအသံုးျပဳသည့္အခါ အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ သတိထားသင့္ေသာအခ်က္မွာ ၁၅ ဒီဂရီေက်ာ္ၿပီး အေနအထားကို အတိမ္းအေစာင္းမျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ လမ္းမ်က္ႏွာ မညီညာေသာေနရာ (သုိ႔မဟုတ္) စိုစြတ္ေသာေနရာျဖစ္ပါက မစီးနင္းသင့္ေၾကာင္း သိရသည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ Ko Beno Accessories mobile Game Sale & service ဖုန္း ၀၉-၇၃၂၂၄၉၈၉၊ ၀၉-၈၆၂၂၇၄၄၊ ၃၈၀၅၃၆ ၌ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ဝယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။