Transcend Jet Flash V90C

Transcend-Jet-Flash-V90C.jpg

Transcend Jet Flash V90C Flash Drive ကို သတၱဳမ်က္ႏွာျပင္ေၾကာင့္ စမတ္က်က်ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Cell Phone Chain Wallet ႏွင့္ ပိုက္ဆံအိတ္တို႔တြင္ ေသာ့ခ်ိတ္ ပုံသဏၭာန္အေနျဖင့္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေရစိုခံသည့္အျပင္ Transcend Elite data management software ကို အသုံးျပဳထားသည့္ အတြက္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို recover ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ 4GB  – ၇,၈၀၀ က်ပ္၊ 8GB – ၈,၈၀၀ က်ပ္၊  16GB – ၁၁,၈၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ေရႊလမင္းနဂါး ကုမၸဏီလိမိတက္ ဖုန္း – ၀၁-၂၃၀၁၇၉၇ ႏွင့္ ၀၁-၂၃၀၁၇၉၈ ၌ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။