ဘာသာရပ္မ်ဳိးစုံ ပညာဒါန သင္တန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းသားေခၚယူ

တကၠသုိလ္ဝင္တန္းႏွင့္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အဘိဓမၼာ၊ ဓမၼစၾကာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ တ႐ုတ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာရပ္မ်ဳိးစုံ ၄၅  ရက္ၾကာ ပညာဒါန သင္တန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ဝင္စားသူ မည္သူမဆုိ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ဆႏၵာဓိကာ႐ံု ေက်ာင္းတုိက္သုိ႔ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္အတူ ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ဆႏၵာဓိကာ႐ံုေက်ာင္းတုိက္၊ ေရႊျမယာ၊ ခေရပင္မွတ္တုိင္၊ ေအာင္သုခလမ္း၊ ေရႊျမယာေက်းရြာ၊ မုိင္တုိင္ (၄၂)၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဖုန္း- ၀၉- ၄၉ ၃၀၉၁၃၄၊ ၀၉-၉၇၂၁၇၀၃၄၂၊ ဆရာေက်ာ္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း၊ အမွတ္ (၆၆၂)၊ သမုိင္းေစ်းဘူတာ ၅ လမ္း၊ သမုိင္း(၁) ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း- ၀၉-၄၂၁၀၀၉၀၉၁၊ ၀၉-၇၉၉၈၇၈၁၁၂ သုိ႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏုိင္သည္။