ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္ ေရးဆြဲေသာ ပထမဦးဆုံး အေမရိကန္သမၼတ ျဖစ္လာသည့္ အိုဘားမား

10857917_10152557415232825_8236384503959270382_n.jpg

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားသည္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနက်ျဖစ္ေသာ Computer Science Education Week တြင္ အလြန္႐ိုးရွင္းသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္သည္ အလြန္႐ိုးရွင္းလွၿပီး screen ေပၚတြင္ စတုရန္းပုံေရးဆြဲရသည့္ ပ႐ိုဂရမ္သာ ျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ ပညာေရးကို လူအမ်ား စိတ္ပါဝင္စားေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အ စည္းျဖစ္ေသာ Code.org ကို တြဲဖက္တည္ေထာင္သူ ဟာဒီပါတိုဗီက ပ႐ိုဂရမ္ကို စတင္ေရးဆြဲသူမ်ားသည္ ႐ိုးရွင္ေသာ အရာမ်ားျဖင့္သာ စတင္ၾကေၾကာင္း၊ မည္သူမွ် ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ဂိမ္းကို စတင္ဖန္တီးေလ့မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အိုဘားမားသည္ Computer Science Education Week ကို လူအမ်ား စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိလာေစရန္ YouTube ဗီဒီယိုတစ္ခုျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံပညာရပ္ သင္ၾကားထားျခင္းသည္ ျပည္သူတို႔၏ အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီး႐ုံသာမက ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ အတြက္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း သမၼတအိုးဘားမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က Code.org သည္ လူတိုင္း ပ႐ိုဂရမ္ အေျခခံမ်ား သင္ၾကားႏိုင္သည္ကို ျပသလိုေသာေၾကာင့္ တစ္နာရီအတြင္း ပ႐ိုဂရမ္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားအားလုံးကို လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေနျဖင့္ Hour of Code အစီအစဥ္ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ၎အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ Code.org သည္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ပါဝင္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ဖန္တီးခဲ့သည္။

Code.org မွဦးစီး၍ က်င္းပေသာ Computer Science Education Week ကို အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္၊ နယူးဝက္ခ္ၿမိဳ႕ရွိ South Seventeenth Street ေက်ာင္းမွ အလယ္ တန္း ေက်ာင္းသား ၂၀ ဦးႏွင့္ အိုးဘားမားတို႔ ေတြ႕ဆုံေစကာ Hour of Code သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ အိုဘားမားသည္ သင္ခန္းစာ အစမွ အဆုံးကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ သင္ယူျခင္း မရွိေသာ္ လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား လုပ္ကုိင္ေနသည္ကို ၾကည့္႐ူခဲ့ေၾကာင္း ပါတိုဗီက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သမၼတအိုဘားမားသည္ Google ၏ Blockly tool ႏွင့္ programming ဘာသာစကား JavaScript ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို အသုံးျပဳ ေရးဆြဲရသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းအခ်ိဳ႕ကို သင္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Wired