ဘယ္လို Laptop မ်ိဳးကိုေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူမလဲ

main.jpg

Laptop ေစ်းကြက္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း အေျပာင္းအလဲ ႀကီးမားစြာျဖစ္ေပၚလာသည္။ အနာဂတ္ notebook နယ္ပယ္တြင္ ေထြျပားမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ထြက္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ေပါ့ပါးသည့္လုပ္ငန္းသုံး ultraportable laptop မ်ား၏ အေလးခ်ိန္မွာ ၂ ေပါင္ေအာက္သာရွိၿပီး gaming laptop မ်ား၏အေလးခ်ိန္မွာမူ ၁၀ ေပါင္ခန္႔ရွိသည္။

ယေန႔ေခတ္ သမား႐ိုးက် laptop မ်ားသည္ ယခင္ ဒီဇိုင္းမ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ touch interface ကိုအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ သမား႐ိုးက် laptop အဖုံးကို ဒီဇိုင္း ပိုင္းျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ convertible ဒီဇိုင္းမ်ား ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ထြက္ေပၚေနသည္။ အခ်ိဳ႕ laptop မ်ားသည္ tablet မ်ားအျဖစ္ ေခါက္ကာခ်ိဳးထား၍အသုံးျပဳႏိုင္သလို touch screen ပါဝင္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသည္ notebook စတိုင္လ္အသုံးျပဳရန္အတြက္ ကီးဘုတ္မ်ား ပါဝင္ေသာ tablet ျဖစ္လာၾကသည္။ သုံးစြဲသူအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အရြယ္ႏွင့္ စတိုင္လ္အတြက္ laptop နယ္ပယ္သုိ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားရွိေနသည္။

ယခုလမ္းၫႊန္တြင္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ laptop ဒီဇိုင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ လက္ရွိ laptop ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကိုလည္း အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ laptop ႏွင့္ feature မ်ားအသုံးျပဳႏိုင္ရန္လည္း အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

Windows ႏွင့္ Touch Input

Microsoft ၏ Windows 8 သည္ လူႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ နည္းလာေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ OS ကိုဖန္တီးခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ Windows 10 သည္ laptop သစ္မ်ားစြာတြင္ပါဝင္လာသည္။ Windows 10 တြင္ touch screen ကိုမွီခိုျခင္းမျပဳသည့္ သမား႐ိုးက် feature မ်ားႏွင့္အတူ Windows touch အေျခခံ UI မွအရာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ Windows ၏ ဗားရွင္းသစ္မ်ားတြင္ touch interface ကိုအသားေပးထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ laoptop သစ္မ်ားတြင္လည္း touch screen ပါဝင္လာသလို touch screen မပါဝင္သည့္ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္လည္း အလားတူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္လာသည္။

Windows laptop ကိုဝယ္ယူလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ touch screen ပါဝင္သည့္ထုတ္ကုန္ကိုဝယ္ယူရန္ အႀကံျပဳလုိသည္။ Touch display မ်ားပါဝင္ေသာ laptop မ်ားသည္ တန္ဖိုးကန္ေဒၚလာ ၁၅၀ မွ ၃၀၀ ရွိသည္။

ေပါ့ပါးေသာ Laptop မ်ား

Laptop ေစ်းကြက္တြင္ အထူပါးလႊာၿပီး ဒီဇိုင္းပိုင္းက်စ္လ်စ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားရွိသည္။ ၎ laptop မ်ားသည္ ေပါ့ပါးမႈရွိသလို စြမ္းအင္အသုံးျပဳမႈေကာင္းမြန္ေသာ hardware ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ဘက္ထရီသက္တမ္းတာရွည္ခံသည္။

အထူပါးလႊာေသာ ultraportable ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသည္ ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္မႈရွိသည္။ ၎ laptop မ်ားကို လက္ဆြဲအိတ္ထဲ၌ အလြယ္တကူ ထည့္သြင္းႏိုင္ၿပီး Solid-state drive (SSD) 128GB သုိ႔မဟုတ္ 256GB အထိပါဝင္လာသလို ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္ 32GB မွ 64GB eMMC flash storage ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူႏိုင္သည္။ Intel ၏ေစ်းကြက္တြင္းရည္မွန္းခ်က္သည္ 2 in 1 ထုတ္ကုန္ဟုရည္ၫႊန္းၾကသည့္ ျဖဳတ္ႏိုင္၊ တပ္ႏိုင္ေသာ hybrid tablet မ်ားႏွင့္ laptop မ်ားဖန္တီးရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ultraportable မ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ laptop အမ်ိဳးအစားတစ္ခုအျဖစ္ထြက္ေပၚေနသည္။

အလြန္အမင္းေပါ့ပါးေသာ ultraportable laptop မ်ားတြင္ 1080p touch screen မ်ား၊ full-size HDMI port မ်ားႏွင့္ ၈ နာရီေက်ာ္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာဘက္ထရီသက္တမ္းတို႔ ပါဝင္လာသည္။ တန္ဖိုးႀကီး laptop မ်ားတြင္ 3K ႏွင့္ 4K ႐ုပ္ထြက္အရည္အေသြးျမင့္မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။

Hybrid Laptop ဒီဇိုင္းမ်ား

Laptop မ်ားအတြင္း touch မ်က္ႏွာျပင္မ်ားထည့္သြင္းလာရန္ အတြက္ touch interface ကိုအသားေပးမႈေၾကာင့္ laptop/tablet hybrid ထုတ္ကုန္ အမ်ိဳးအစားမ်ားေပၚထြက္လာသည္။ ထိုသုိ႔ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ hybrid laptop ဒီဇိုင္းမ်ားသည္ laptop မွ tablet အျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္သလို အျပန္အလွန္သေဘာရွိကာ ကီးဘုတ္ကုိလွန္ထားသည့္ ေခါက္ဒီဇိုင္းအသုံးျပဳမႈမ်ားျပားလာသည္။

အျခားဒီဇိုင္းမ်ားမွာ detachable hybrids ဟုေခၚဆိုေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ၿပီး laptop ကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ တြဲဖက္ပစၥည္း ကီးဘုတ္ႏွင့္အတူ tablet PC အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းအသုံးျပဳႏိုင္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ hybrid ဒီဇိုင္းမ်ားကို တစ္ေန႔လုံးအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ secondary ဘက္ထရီမ်ားသည္ တြဲဖက္အသုံးျပဳရသည့္ ကီးဘုတ္မ်ားတြင္ပါဝင္လာသည္။ ထို႔အျပင္ Bluetooth ကီးဘုတ္မ်ားကိုလည္း အသုံးျပဳၾကသည္။

ေခတ္စားေနေသာ Laptop ႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီး ထုတ္ကုန္မ်ား လတ္တေလာထြက္ရွိေသာ Laptop မ်ားသည္ပိုမုိပါးလႊာသလို တန္ဖိုးႀကီးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပါင္းစပ္ပါဝင္သည့္ desktop အစားထိုး laptop မ်ားေရာင္းခ်ေနေသာေစ်းကြက္လည္းရွိသည္။ Desktop အစားထိုး laptop မ်ား၏မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္မွာ ၁၄ လက္မႏွင့္ ၁၅ လက္မခန္႔ ရွိၾကသည္။ ထို laptop မ်ားတြင္ port ႏွင့္ feature မ်ားစြာအျပင္ optical drive မ်ားလည္းပါဝင္လာသည္။ မ်က္ႏွာျပင္ အရည္အေသြးမွာလည္း တန္ဖုိးနည္းထုတ္ကုန္မွ ဒီဇိုင္းပညာရွင္မ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာထုတ္ကုန္မ်ားအလိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။

မီဒီယာႏွင့္ ဂိမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ laptop မ်ား

ဂိမ္မာမ်ား လိုအပ္ေသာ ဂိမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ laptop မ်ားတြင္ တန္ဖိုးႀကီးပ႐ိုဆက္ဆာ၊ ထူးျခားေသာ graphics card ႏွင့္အရည္အေသြးျမင့္ display တို႔ပါဝင္လာသည္။ Gaming laptop မ်ား၏အေျခခံေစ်းႏႈန္းမွာ ကန္ေဒၚလာ ၇၉၉ ခန္႔ရွိၿပီး တန္ဖိုးႀကီးထုတ္ကုန္မ်ားမွာ ကန္ေဒၚလာ ၃,၅၀၀ ေက်ာ္အထိရွိသည္။

အဆိုပါ gaming laptop မ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္ေသာ quad-core ပ႐ိုဆက္ဆာမ်ားႏွင့္အတူ Core i7 ႏွင့္ AMD A10 ခ်စ္ပ္မ်ားပါဝင္လာသည္။ ထို႔အျပင္ Nvidia ႏွင့္ AMD မွ GPU မ်ားသည္ ႐ုပ္ထြက္အရည္အေသြးကိုေျပျပစ္မႈရွိၿပီး frame rate မ်ားမွာလည္း ေကာင္းမြန္သည္။ တန္ဖိုးႀကီး gaming laptop တြင္ ႐ုပ္ထြက္ အရည္အေသြးမွာ 1080p သုိ႔မဟုတ္ ၎ထက္ျမင့္မားၿပီး 1TB hard drives သုိ႔မဟုတ္ ပိုုမိုမ်ားျပားေသာ storage လည္းပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

Chromebooks ဆိုသည္မွာ

Chromebook မ်ားသည္ Chrome OS အေျခခံ laptop မ်ားျဖစ္ၿပီး ကန္ေဒၚလာ ၁၉၉ မွ ၅၀၀ ဝန္းက်င္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း Chromebook အမ်ားစုမွာ ေစ်းႏႈန္း အသင့္အတင့္ ရွိၾကသည္။ ၎ laptop မ်ားသည္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈက်စ္လ်စ္မႈရွိေသာေၾကာင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳရန္ အတြက္ သင့္ေတာ္သည္။ Chromebook ၏ memory မွာ 2GB သာရွိၿပီး Flash storage ပမာဏမွာ 16GB အထိကန္႔သတ္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း Google Drive ကဲ့သို႔ cloud ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဖိုင္မ်ားကို သိမ္းဆည္း ထားႏိုင္သည္။

Chrom OS ၏အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ Windows ပ႐ိုဂရမ္မ်ား အသုံးမျပဳေသာေၾကာင့္ malware မ်ားျပားေသာ Windows စနစ္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ခံႏိုင္ရည္အားပိုရွိသည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ Laptop ဝယ္ယူျခင္း

ေခတ္သစ္ laptop အတြက္ Connectivity မွာအေရးပါသည္။ ေစ်းကြက္တြင္းရွိ laptop မ်ားတြင္ Bluetooth ႏွင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ 802.11n Wi-Fi ပါဝင္သလို Wi-Fi hospt မရွိသည့္အခါ မိုဘိုင္း broadband ျဖင့္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ 3G, 4G HSPA+ ႏွင့္ 4G LTE တို႔ပါဝင္လာေလ့ရွိသည္။

Ultraportable ႏွင့္ desktop အစားထိုး laptop မ်ားတြင္ USB port မ်ားစြာပါဝင္လာသည္။ USB 3.0 သည္ USB 2.0 ထက္ အခ်က္အလက္လႊဲေျပာင္းမႈျမန္ဆန္သည္။ USB-C ႏွင့္ Thunderbolt 3 တို႔သည္လည္း laptop မ်ားတြင္ စတင္ပါ၀င္လာသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး hard drive ႏွင့္ charger မ်ားကဲ့သုိ႔ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားမွ ပုံမွန္ထက္ပုိသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ရရွိေစသည္။ Laptop မ်ား၏ အထူပါးလႊာလာသည္ႏွင့္အမွ် Ethernet ႏွင့္ HDMI ကဲ့သုိ႔ port အႀကီးစားမ်ားပါဝင္မႈ နည္းလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ USB Type-A port ေနရာတြင္ USB-C port ဝင္ေရာက္ေနရာယူလာသည္။

ေမာ္နီတာႏွင့္ ပေရာဂ်က္တာသစ္မ်ားကို DisplayPort သုိ႔မဟုတ္ HDMI ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ HDTV မ်ားႏွင့္ laptop မ်ားကုိ ေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။ Intel ၏ Wireless Display သုိ႔မဟုတ္ WiDi စနစ္ျဖင့္ ႀကိဳးမလိုအပ္ဘဲ laptop ၏ ဗီဒီယိုႏွင့္ အသံပိုင္းဆိုင္ရာကို third-party adapter ျဖင့္ စီမံထားသည့္ HDTV သုိ႔ထုတ္လႊင့္ႏိုင္သည္။ Laptop အခ်ိဳ႕တြင္ Miracast ေထာက္ပံ့မႈ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ HDTV မ်ားအျပင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊ tablet မ်ားႏွင့္ laptop မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

Ref: PCMag