ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းဖုန္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳသည့္ ပမာဏသည္ ဥေရာပႏွင့္ တူညီ

12068505_1169020143113512_5781534270751824581_o.jpg

Ooredoo ၏ တိုင္းတာခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းဖုန္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးေလးလ၌ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အသံုးျပဳမႈပမာဏမွာ တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ် 581MB ရွိခဲ့ၿပီး အဆုိပါပမာဏသည္ ဥေရာပရွိ မိုဘိုင္းဖုန္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳသည့္ ပမာဏႏွင့္ တူညီမႈရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

Ooredoo ၏ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္၌ အသံုးျပဳသူ ၆ သန္းနီးပါးရွိၿပီး အဆုိပါ အသံုးျပဳသူအနက္ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။ အလားတူ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳျခင္းသည္လည္း ၅ ဆခန္႔ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု Ooredoo က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Telenor ၏ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘုိင္းဖုန္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈသည္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္ ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စတုတၳသံုးလပတ္ စစ္တမ္းအရ Telenor က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ဆင္းမ္ကတ္အသံုးျပဳသူ ၁၄ သန္းအနက္ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္စနစ္ကို အသံုးျပဳေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္အစပိုင္းတြင္ ဆင္းမ္ကတ္ ၁.၇ သန္းခန္႔ အင္တာနက္စနစ္ကို အသံုးျပဳေနၾကသည္ဟု Telenor က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ မိုဘိုင္းဖုန္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳ မႈ ၅ ဆခန္႔ တိုးတက္လာခဲ့သည္ဟု Ooredoo ကလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။