ေစ်းဝယ္စင္တာအမ်ားစုတြင္ MPU ကတ္ျဖင့္ ေစ်းဝယ္ႏိုင္လာ

12814334_941775839270036_5844693375242462343_n.jpg

ေစ်းဝယ္စင္တာအမ်ားစုတြင္ Myanmar Payment Union ကတ္ျဖင့္ ေစ်းဝယ္ယူႏိုင္လာေၾကာင္း Myanmar Payment Union မွ သိရသည္။

Myanmar Plaza ရွိ စီးတီးမတ္တြင္ MPU ကတ္ျဖင့္ ေစ်းဝယ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ Golden Valley ရွိ စီးတီးမတ္တြင္လည္း ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး စီးတီးမတ္ (Junction Square) တြင္လည္း ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎အျပင္ FMI/ Parkson ရွိစီးတီးမတ္တြင္လည္းေကာင္း၊ လွည္းတန္းစင္တာရွိ စီးတီးမတ္တြင္လည္းေကာင္း MPU ကတ္မ်ားျဖင့္ ေစ်းဝယ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဂမုန္းပြင့္ (သိမ္ႀကီးေစ်း) ၊ ဂမုန္းပြင့္ (ဗိုလ္ကေလးေစ်း) ၊ ဂမုန္းပြင့္ (ကမာၻေအး) အစရွိသည့္ေနရာတို႔တြင္လည္း MPU ကတ္မ်ားျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

MPU ကတ္မ်ားကို ျပည္တြင္း POS (Point of sale) မ်ား အသံုးျပဳမႈ မ်ားလာေစရန္ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါကတ္မ်ားကို ATM, POS ႏွင့္ ecommerce တို႔တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ MPU အဖြဲ႕ဝင္ဘဏ္ေပါင္း ၂၃ ဘဏ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ MPU ကတ္ အသံုးျပဳႏိုင္မႈကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း၌ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး စသည့္ ၿမိဳ႕ေပၚေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမႈမ်ားေၾကာင္း၊ အျခားေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ားကိုလည္း MPU မွေပးေခ်ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အခြန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ MPU ကတ္မွတစ္ဆင့္ အခြန္ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ MPU ကတ္မွတစ္ဆင့္ တယ္လီဖုန္းဘီလ္ျဖည့္ေပးျခင္း အစရွိသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။