ဖုန္းကတ္စတင္အသံုးျပဳခ်ိန္ အပိုေငြရရွိမည့္ Welcome Offer အစီအစဥ္ MPT ျပဳလုပ္

12795407_941762572604696_5707824315981092156_n.jpg

ဖုန္းကတ္စတင္ အသံုးျပဳခ်ိန္ အပိုေငြရရွိမည့္ Welcome Offer အစီအစဥ္ကို MPT က ျပဳလုပ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္ကို မတ္လ ၁၁ ရက္ေနာက္ပိုင္း ဆင္းမ္ကတ္အသစ္ကို စတင္သံုးစဲြသူမ်ားသာ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Welcome Offer ကို ခံစားႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳသူတစ္ဦးသည္ နံပါတ္အသစ္ စတင္ခ်ိန္မွ ရက္ ၃၀ အတြင္း အနည္းဆံုုး လက္က်န္ေငြ ၁,၀၀၀ က်ပ္ စတင္ျဖည့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသုိ႔ ဖုန္းေငြျဖည့္မွသာလွ်င္ ပထမဆံုုးေငြျဖည့္မႈအတြက္ ထည့္သြင္းေပးမည့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အပိုေဆာင္းေငြကို ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္တြင္ ဖုန္းကတ္ စတင္အသံုးျပဳခ်ိန္ရရွိမည့္ အပိုေဆာင္းေငြ၊ ပထမဆံုးေငြျဖည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရရွိမည့္အပိုေဆာင္းေငြႏွင့္ ထပ္ဆင့္အပိုေဆာင္းေငြမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ MPT ဆင္းမ္ကတ္အသစ္တစ္ခုကို စတင္အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ ဖုန္းကတ္သစ္အသံုးျပဳမႈအတြက္ အပိုေဆာင္းေငြ ၅၀၀ က်ပ္ကို ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုလက္က်န္ေငြျဖင့္ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈကိုမဆို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ျဖင့္ လက္က်န္ေငြျဖည့္သြင္းပါက ပထမဆံုးေငြျဖည့္ခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္းသည့္ ပမာဏေပၚမူတည္ကာ အပိုေဆာင္းေငြေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္လတစ္ႀကိမ္ လက္က်န္ေငြျဖည့္သြင္းပါက အပိုေဆာင္းေငြကိုု ၄ လ ဆက္တိုက္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမဆံုး လက္က်န္ေငြျဖည့္ခ်ိန္တြင္ ေငြပမာဏမ်ားေလေလ ေနာက္ထပ္ ၄ လဆက္တိုက္ရရွိမည့္ အပိုေဆာင္းေငြပမာဏ မ်ားေလေလျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ထုတ္ျပန္သည္။

အပိုေဆာင္းေငြ ၄ ခုစလံုးကိုရရွိရန္ သံုးစဲြသူတစ္ဦးသည္ (ပထမဆံုးေငြျဖည့္ခ်ိန္မွ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ အတြင္း) ရက္ ၃၀ တိုင္းတြင္တစ္ခါ လက္က်န္ေငြျဖည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထပ္ဆင့္အပိုေဆာင္းေငြမ်ား ရရွိရန္အတြက္မူ မိမိအဆင္ေျပသည့္ လက္က်န္ေငြကို ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံျဖည့္သြင္းႏိုင္သည့္အျပင္ ပထမဆံုး စတင္ျဖည့္သြင္းသည့္ လက္က်န္ေငြပမာဏေပၚမူတည္ၿပီး အပိုေဆာင္းေငြ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အပိုေဆာင္းေငြမ်ားအား ရက္ ၃၀ အတြင္း MPT ဖုန္းအခ်င္းခ်င္းေခၚဆိုမႈ၊ MPT ဖုန္းအခ်င္းခ်င္း စာတိုေပးပို႔မႈႏွင့္ PayAsYouGo ေဒတာအသံုးျပဳမႈအတြက္ အသံုုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထပ္ဆင့္အပိုေဆာင္းေငြမ်ားကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ 1331 သို႔ BAL ဟု စာတိုေပးပို႔ကာ စစ္ေဆးႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။ လက္က်န္ေငြ ျဖည့္သြင္းမႈကို ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ e-top up စနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ျဖည့္သြင္းႏိုင္ၿပီး နံပါတ္သစ္တစ္ခုလွ်င္ Welcome bonus set တစ္ခုသာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။