တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မွ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသားမ်ားက စြနá

rtx123ny.jpg

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ သံတမန္ေရးအရ ႏိုင္ငံတကာမွ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို ခံထားရ႐ုံမက နည္းပညာအရလည္း ကမၻာႀကီးႏွင့္ ေဝးကြာလ်က္ရွိသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ၃ သန္းခန္႔သည္ ျပင္ပရွိ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္မရသည့္ ေဒသတြင္း ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို အသုံးျပဳေနၾကသည္။ အင္တာနက္ကို ႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူ႔မလိုင္မ်ားသာ အသုံးျပဳႏုိင္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မွ ဖုန္းမ်ားျဖင့္ ၎အေျခအေနကို ေရွာင္လႊဲလ်က္ရွိသည္။ ၎တို႔ တရားမဝင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိၾကသည့္ ဖုန္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဝင္ေရာက္လာျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားဟု ေခၚဆိုၾကေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းခြင့္အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ၎ဖုန္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားေသာ ခ်စ္ရသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လ်က္ရွိသည္။

တ႐ုတ္မိုိဘိုင္းဖုန္းမရွိသည့္ ေဆြမ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ႏိုင္ငံတြင္းမွ ထြက္ခြာသူမ်ားက ဝယ္ယူ၍ ပို႔ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ SIM ကတ္မ်ားထည့္သြင္း၍ ႏိုင္ငံျပင္ပသုိ႔ ဆက္သြယ္သည္။ ထိုသုိ႔ဆက္သြယ္ရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ႏွင့္ အနီးဆုံးသုိ႔ သြားေရာက္ကာ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ကြန္ရက္မွ လိႈင္းကို အသုံးျပဳရသည္။

အဆိုပါစမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ SIM ကတ္ကုန္က်စရိတ္မွာ ယြမ္ ၁၀၀ သုိ႔မဟုတ္ ၁၆ ေဒၚလာရွိၿပီး ၎၏ ဆယ္လစာႏွင့္ ညီမွ်ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားတစ္ဦးက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎စမတ္ဖုန္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျပင္ပသုိ႔ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Quartz