အဆင့္ျမင့္ပညာေရး က႑တြင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား အက်ဳံးဝင္သြားမည္

သိပံၸႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာနလက္ေအာက္ရွိ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးက႑တြင္ အက်ဳံးဝင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိပံၸႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ေဒါက္ တာ ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္က ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ လြတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္အေဝး ၃၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

“သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားသည္ အဆင္ျမင့္ပညာ ေရးက႑တြင္ အက်ဳံးဝင္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရစက္မႈသိပံၸမ်ားသည္ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးပညာေရး ဥပေဒ အရ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ပညာေရး ဥပေဒ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ အဆိုပါဥပေဒႏွင့္ဆီေလ်ာ္သည့္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ၊ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးဥပေဒ၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဥပေဒ တို႔ကိုလည္း ဆက္လက္ ေရးဆဲြလ်က္ရွိ ေၾကာင္းသိပံၸႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ေက်ာ္က ျပည္သူလြတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။