အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္ကို Toyota တီထြ

projectblaid.gif

Toyota သည္ အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ နည္းပညာကို ‘Project BLAID’ အမည္ေအာက္တြင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို ကုသရာတြင္ မ်ားစြာ ခရီးမတြင္ေသးေသာ္လည္း နည္းပညာက အျမင္အာ႐ုံ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္ ကူညီေပးႏိုင္ရန္ အလားအလာေကာင္းလ်က္ရွိသည္။ Microsoft ႏွင့္ အျခားကုမၸဏီမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ Toyota ကလည္း အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားက ကမၻာႀကီးကုိ ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္မည့္ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးကို ႀကံဆလ်က္သည္။

Toyota ၏ “Project BLAID” အစီအစဥ္အရ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေလွကားမ်ား၊ တံခါးမ်ား၊ သန္႔စင္ခန္းသေကၤတမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းရွိ ေနရာလြတ္မ်ားရွိ အရာမ်ားကို ေျခရာခံေပးမည့္ ကင္မရာပါဝင္ၿပီး ပခုံးတြင္ဝတ္ဆင္ရေသာ အဆိုပါနည္းပညာထုတ္ကုန္ကုိ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

၎ထုတ္ကုန္ကို အသံျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုတ္ကုန္ဝတ္ဆင္သူကို အသံႏွင့္ အထိအေတြ႕မွတစ္ဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္သည္။ မ်က္စိအျမင္ လုံးဝခ်ိဳ႕တဲ့သူႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားကို အေဆာက္အဦအတြင္း လြယ္ကူစြာ သြားလာႏုိင္ရန္ ၎ထုတ္ကုန္ျဖင့္ အကူအညီေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Toyota သည္ အဆိုပါထုတ္ကုန္တြင္ ေျမပုံထုတ္ျခင္း အျပင္ facial recognition နည္းပညာကို ထည့္သြင္းသြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။ Project BLAID သည္ အေစာပိုင္းတြင္ သုေတသနအဆင့္၌သာ ရွိေသးေသာ္လည္း ကနဦးထုတ္ကုန္မ်ားကို မေဝးေတာ့သည့္အနာဂတ္တြင္ beta အေနျဖင့္ စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Toyota မွထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Ref: Engaget