ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေရးဆြဲထားသည့္ Docs template မ်ားကို Google မိတ္ဆက္

google-template-SH-thenextweb-2016mar3.jpg

Google Docs app တြင္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားသည့္ template သစ္မ်ားကို ဖန္တီး၍ထည့္သြင္း ေပးထားေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ Google Docs ရွိ template သစ္မ်ားသည္ Sheets ႏွင့္ Slides app မ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး iOS ႏွင့္ Android အျပင္ browser ၌လည္း အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ၎ template သစ္မ်ားကို ကေလးငယ္ႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး သူမ်ားလည္း အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးထားသည္။

Google သည္ template မ်ားကုိ အသုံးတည့္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Google Science Fair တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ၎တို႔၏ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို တင္သြင္းႏိုင္ရန္ သိပၸံျပပြဲ slide template ကို အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ GV (Google Ventures) အဖြဲ႕သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားအတြက္ pitch deck  လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ရွင္းလင္းတင္ဆက္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

ယခုအခါ၏ Google Docs, Sheets ႏွင့္ Slides မ်ားတြင္ အျခား ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အခမဲ့ template မ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။