မိမိ PC ကို အျခားသူမ်ား ဝင္ေရာက္ အသံုးျပဳမႈအား စစ္ေဆးျခင္း

Guide.jpg

မိမိအသံုးျပဳေနတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာကို အျခားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အသံုးျပဳသြားလားဆိုတာကို  ၾကည့္႐ႈဖို႔နဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ Startup နဲ႔ Shutdown Log ေတြကို သိရွိ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အလြယ္တကူနဲ႔ ရွာေဖြ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ Boot တက္ခ်ိန္ေတြနဲ႔ မည္သည့္အခ်ိန္မွာ Shutdown ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို Log  ဖိုင္ေတြနဲ႔ စနစ္တက် မွတ္သားထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အလြယ္တကူနဲ႔ ျပန္လည္ရွာေဖြ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ PC Startup နဲ႔ Shutdown Log မ်ားကို ၾကည့္႐ႈဖို႔ အတြက္ Win + R ကိုတဲြႏွိပ္ၿပီး Run Box ကို ေခၚရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Run Box ေရာက္ၿပီဆိုရင္ eventvwr.msc ဆိုတဲ့ Command ကို ႐ိုက္ထည့္လိုက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ Event Viewer ဆိုတဲ့ Box တစ္ခုက်လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Windows Startup နဲ႔ Shutdown Log  ေတြကို ၾကည့္႐ႈဖို႔ အတြက္ဆိုရင္ ဘယ္ဘက္ Panel ထဲက Windows Logs ဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး System မွာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ Event Viewer Local ကေန ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ Error ျဖစ္ခဲ့တဲ့ App ေတြ၊ System ပိုင္း Error ျဖစ္ခဲ့တာေတြကို အေသးစိတ္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Error, Critical, Warning, Information, Audit Success အစ ရွိတာေတြကို  အေသးစိတ္ သိရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ေတြ၊ ရက္ေတြနဲ႔ Log ဖိုင္ေတြကို မွတ္သားထားေပးပါတယ္။ Windows Logs ရဲ႕ System ပိုင္းမွာ Information ေတြနဲ႔ Error ျဖစ္ခဲ့တာေတြကို လည္း ၾကည့္႐ႈမွတ္သားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Event Viewer ရဲ႕  Windows Logs ရဲ႕ System ပိုင္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာ စဖြင့္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကို ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ အတိအက်နဲ႔ Information မွာေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ၿပီး၊ ကြန္ပ်ဴတာသံုးေနစဥ္ အခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ Error ေတြ Malware ေတြ႕ရွိတာေတြကိုလည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး အခ်ိန္အလိုက္ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကို မွတ္တမ္းတင္ထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။