အေႏွာင့္အယွက္ ေပးသူမ်ားကို တိုင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ tool မ်ားကို Twitter မိတ္ဆက္

web-twitter-1-getty.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္ ခန္႔က Twitter သည္ ၎၏ လူမႈေရး မီဒီယာေပၚတြင္  အေႏွာင့္အယွက္ ေပးခံေနရသည့္ သုံးစြဲသူမ်ား တိုင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ သြားခဲ့သည္။

ယခုအခါတြင္ သင့္ေတာ္မႈ မရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို သုံးစြဲသူမ်ားမွ ေထာက္ျပသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း Twitter မွေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြဲမွားေသာ အျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ tweet ႏွင့္ account မ်ားကို Twitter မွအလြယ္တကူ ျပန္လည္စစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သုံးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ Twiiter ရွိ setting menu မွ blocked accounts စာမ်က္ႏွာသစ္မွ ၎တို႔ block ထားေသာ account မ်ားအားလုံးကုိ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း Twitter သည္ ဒီဇိုင္းပိုင္းအျပင္ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အစီရင္ ခံစာမ်ားကို ဦးစားေပး အေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ အေျပာင္း အလဲမ်ားတြင္ သုံးစြဲသူမ်ားက account မ်ားစြာကုိ တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္ block ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ feature ကိုလည္း ဖန္တီးေနလ်က္ ရွိသည္။

Twitter သည္ အြန္လုိင္းတြင္ ေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား ခံေနရသည့္ သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးတယူ ေဆာင္႐ြက္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရသည္။  ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက Twitter သုံးစြဲသူမ်ားက block ျပဳထားသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ခြင့္ ျပဳထားေသာ မူဝါဒသစ္တြင္ block feature ေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

-(Ref : Reuters)