ပိုမိုလ်င္ျမန္ၿပီး ပိုမိုလံုၿခံဳမႈ ရိွလာမည့္ Bluetooth 4.2

Bluetooth.jpg

စမတ္ ထုတ္ကုန္ မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ အသံုးအမ်ားဆံုး ခ်ိတ္ဆက္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Bluetooth သည္ ပိုမိုလ်င္ျမန္ၿပီး ပိုမိုလံုၿခံဳမႈ ရိွလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

Bluetooth Special Interest Group (SIG) သည္ Bluetooth 4.2 ဟုေခၚဆိုသည့္ Bluetooth နည္းပညာသစ္ကို အသံုးျပဳရန္ တရားဝင္ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ၎ Bluetooth နည္းပညာသစ္ ပါဝင္သည့္ ထုတ္ကုန္ သစ္မ်ားကို ေႏြဦးရာသီတြင္ ေစ်းကြက္အတြင္း၌ ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ Bluetooth 4.2 သည္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ မ်ားကို ပိုမိုလံုၿခံဳမႈရိွေစၿပီး ယခင္ကထက္ လ်င္ျမန္ေသာႏႈန္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳ ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

Bluetooth 4.2 သည္ သံုးစြဲသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွဘဲ Bluetooth ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားျဖင့္ ၾကားျဖတ္ ခိုးနားေထာင္မႈ မ်ားကို ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ စနစ္သည္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွဘဲ ေျခရာခံေစ ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ လက္လီစတိုးမ်ားရိွ beacon မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္  သံုးစြဲသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွဘဲ ေျခရာခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Bluetooth 4.2 တြင္ Bluetooth Smart Generic Attribute Profiles (GATT) architecture ကို အသံုးျပဳထားၿပီး ၎နည္းပညာ သစ္သည္ အခ်က္အလက္ ေပးပို႔မႈကို ယခင္ဗားရွင္းထက္ ၂.၅ ဆပိုမို လ်င္ျမန္ေသာ ႏႈန္းျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပး ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ Bluetooth 4.2 ထုတ္ကုန္မ်ားကို စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ နည္းပါးသည့္ လက္ရိွမ်ိဳးဆက္ Bluetooth ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းBluetooth SIG မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

-Ref: SlashGear