ယခုလအတြင္း ထြက္ရွိမည့္ MyChat တြင္ က႑အသစ္မ်ားပါဝင္မည္ ဟုဆို

12814739_937699663010987_6882292462220850783_n.gif

ယခုလအတြင္း ထြက္ရွိမည့္ MyChat တြင္ က႑အသစ္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

RSS news feed ႏွင့္ MyChat ၏ Partner ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အထူးအေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ား ပါဝင္လာမည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းအျပင္ MySQUAR သည္ အသံုးျပဳသူမ်ား အတြက္ လံုၿခံဳမႈကို အေျခခံထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အသစ္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းထားသည္ဟု သိရသည္။ ယခုထြက္ရွိမည့္ ဗားရွင္းအသစ္တြင္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဓာတ္ပံုႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အားလံုးၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္ feed သို႔ မေရာက္ႏိုင္ေအာင္ MyChat သို႔ ဝင္လာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မွန္သမွ်တို႔ကို အလိုအေလ်ာက္ စစ္ေဆးေပးေသာ စနစ္တစ္ခု ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MyChat ၏ သတင္းအေၾကာင္းအရာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္းကို ပိုမို တိုးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Myanmar Times, Lwin Pyin, Irrawaddy စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေၾကာင္း၊ အျခားအလားတူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ ယင္းအျပင္ MySQUAR မွ ေန၍ shop.com.mm, work.com.mm တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၎တို႔၏ MyChat တရားဝင္ အေကာင့္မ်ားမွေန၍ အထူး အေရာင္းႏွင့္ ေဈးႏႈန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေၾကညာလ်က္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ MyChat အသံုးျပဳသူ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။