ျမန္မာႏုိင္ငံ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာ တကၠသိုလ္မွ မဟာအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ (ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသ)

cityguidecommm.jpg

သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္  မဟာ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ (ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသ)ႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္း (ေလဆိပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ)  သင္တန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းသား ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

မဟာအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ (ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသ) သင္တန္းသုိ႔ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕သင္တန္းတြင္ ပ်မ္းမွ် ႀကိမ္ႏႈန္း ၆၅ မွတ္ႏွင့္အထက္ ရရွိသူ (နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရမ်ားအေနျဖင့္ ME တက္ေရာက္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေၾကာင္း ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (သို႔) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ေထာက္ ခံခ်က္)၊ ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္း စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား၊ မဟာအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ သင္တန္းသို႔ စတင္ တက္ေရာက္သည့္ ရက္တြင္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူ၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အသက္ ၄၀ ႏွစ္ ထက္မႀကီးသူ၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက သက္ဆုိင္ရာ ဌာနအႀကီးအကဲ၏ အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳ ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိသူ၊ မဟာအင္ဂ်င္နီယာ သင္တန္း အလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

မဟာအင္ဂ်င္နီယာ ဘြဲ႕သင္တန္းအတြက္ ဝင္ခြင့္အရည္ အခ်င္းစာေမးပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ  ၁၁ နာရီအထိ အဂၤလိပ္စာကိုလည္းေကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိ သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္ကို လည္းေကာင္း က်င္းပ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေလဆိပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ သင္တန္းသုိ႔ B.E (Aerospace/Aeronautical) ဘြဲ႕ရရွိသူမ်ား၊  B.E (Mechanical/Electronics/Electrical Power/IT) ဘြဲ႕ရရွိသူမ်ား၊ B.B.A/B.B.A (Hons) ဘြဲ႕ရရွိသူမ်ား၊ B.Com/B.Com (Hons) ဘြဲ႕ရရွိသူမ်ား၊ Any Bachelor Degree ဘြဲ႕ရရွိသူမ်ား (ေလဆိပ္တြင္ အနည္းဆံုးႏွစ္ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ရမည္) ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ေလဆိပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းမွာ အခ်ိန္ျပည့္ ၁ ႏွစ္သင္တန္းျဖစ္ၿပီး Course Work ၉ လ ျဖစ္၍ Pilot Project ၃ လျပဳလုပ္ၿပီး စာတမ္းတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံု ေအာင္ျမင္ပါက Post Graduate Diploma in Airpot Management (Dip.A.M) ဘြဲ႕ကို အပ္ႏွင္းမည္ ျဖစ္သည္။

ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားလိုသူ မ်ားသည္ ေလဆိပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းသုိ႔ စတင္ တက္ေရာက္သည့္ရက္တြင္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ထက္္မႀကီးသူ၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အသက္ ၄၀ ႏွစ္ ထက္မႀကီးသူ၊ သင္တန္းသို႔ အခ်ိန္ျပည့္တက္ေရာက္ႏုိင္သူ၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက သက္ဆုိင္ရာဌာန အႀကီးအကဲ၏ အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မူရင္းျပႏိုင္သူ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာ တကၠသိုလ္တြင္ စစ္ေဆးမည့္ သင္တန္းဝင္ခြင့္ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖဆိုႏုိင္သူမ်ားစသည့္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံု ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္း တစ္ခုခုမွ ေထာက္ခံစာမူရင္း၊ ပတ္စ္ပို႔ ဓာတ္ပံု (သံုးပံု)၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴတို႔ကို တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္း စာေမးပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕၌  ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ  ၁၁ နာရီအထိ အဂၤလိပ္စာကို လည္းေကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိ ေလဆိပ္ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတကိုလည္းေကာင္း က်င္းပ စစ္ေဆး သြားမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းႏွစ္မ်ဳိး၏ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာ တကၠသိုလ္တြင္ ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ ညေန ၄ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ ကိုယ္တုိင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ကာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ျပည့္စံုမွန္ကန္ပါက စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ ကတ္ျပားကို ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏုိင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕၊ ဖုန္း-၀၆၄-၃၅၂၄၂၊ ၀၆၄-၃၅၂၄၄ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္သည္။