၅၀၀ က်ပ္တန္ေငြျဖည့္ကတ္ကို Ooredoo မိတ္ဆက္

1185259_415034928619753_2075864627_n.png

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာတစ္ခုျဖစ္သည့္ Ooredoo သည္ ၄င္းတို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား အတြက္ ၅၀၀ က်ပ္တန္ ေငြျဖည့္ ကတ္မ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း အဆုိပါ ၅၀၀ က်ပ္တန္ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း တရားဝင္မိတ္ဆက္ျခင္းကို ယခုမွ စတင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး နီးစပ္ရာ ေငြျဖည့္ကတ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီဟု သိရသည္။

Ooredoo သည္ ၄င္းတို႔၏ ၅ ေထာင္က်ပ္တန္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၈၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ျဖန္႔ခ်ိထားသည္ဟု သတင္းထုတ္ ျပန္ထားၿပီး ၅ ေထာင္ က်ပ္တန္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ထုတ္ေဝရျခင္းမွာလည္း လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အျခားေသာဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ ၁ ေထာင္က်ပ္တန္ေငြျဖည့္ကတ္ ကို သာ အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖန္႔ခ်ိန္ေနျခင္းျဖစ္ ၿပီး Ooredoo က ၄င္း၏ အသံုးျပဳ သူမ်ားအတြက္ ၅၀၀ က်ပ္တန္ ေငြျဖည့္ကတ္ကို စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။