ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ Apple Watch ၁၁.၆ သန္းခန္႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း IDC ထုတ္ျပန္

DSC00173.0.0.0.jpg

စမတ္နာရီမ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်သည့္ ပထမကိုးလအတြင္း Apple က Apple Watch ၁၁.၆ သန္းခန္႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း IDC သုေတသနအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

အဆိုပါရလဒ္မ်ားအရ Apple က ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာထုတ္ကုန္ေစ်းကြက္တြင္ ရွယ္ယာ ၁၄.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ Xiaomi ၏ေနာက္ တတိယေနရာ၌ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္၏ထိပ္ဆံုးတြင္ ထုတ္ကုန္ ၂၁ သန္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ Fitbit က ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ ၂၆.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းရိွ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာထုတ္ကုန္နည္းပညာေစ်းကြက္တြင္ က်န္းမာေရးေျခရာခံကိရိယာႏွင့္ စမတ္နာရီမ်ား ပါဝင္သည္။ အဆိုပါေစ်းကြက္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ၁၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ထုတ္ကုန္အေရအတြက္ ၇၈.၁ သန္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တုိးတက္လာရျခင္းသည္ Fitbit ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ားက ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ ေျခရာခံကိရိယာမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္ Apple Watch တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း IDC ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စုစုေပါင္းေရာင္းခ်မႈ၏ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ စတုတၳသံုးလပတ္တြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ အားလပ္ရက္ရာသီ ေရာင္းအားထက္ ၁၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

Ref: TheVerge