Acer P1283 Projector

Acer-P1283-Projector-3.jpg

Acer P1283 Projector သည္ Resolution အေနျဖင့္ Native XGA (1024 x 764) ျဖစ္ၿပီး Contrast Ratio 17000 : 1 အထိပါရွိသည္။ Lamp Life အေနျဖင့္ standard Mode တြင္ နာရီ ၅,၀၀၀ အထိရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး Eco Mode တြင္ နာရီ ၆,၀၀၀ အထိ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ Extreme Eco Mode အေနျဖင့္ နာရီ ၁၀,၀၀၀ အထိ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ Input interface အေနျဖင့္ Analog RGB / Component Video x 2 , Composite Video x 1, S-Video, HDMI/MHL, PC Audio x 2 ပါဝင္သည္။ Output interface  အေနျဖင့္ D-Sub, PC Audio ကိုပါ တြဲဖက္အသံုးျပဳနိုင္ၿပီး DLP 3D ပါဝင္သည္။ တန္ဖုိးမွာ ကန္ေဒၚလာ ၄၉၅ ျဖစ္သည္။ ေရႊလမင္းနဂါးကုမၸဏီ၏ Dealer ႏွင့္   Resealler ဆိုင္ႀကီးမ်ားတြင္ အာမခံ သက္တမ္း ပစၥည္းႏွင့္ လက္ခအခမ့ဲတစ္ႏွစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။