ရတနာပံုတကၠသိုလ္၏ ပညာေရး အေထာက္အကူျပဳ နည္းပညာျပပြဲက်င္းပမည္

yatanarbon-university.gif

ပညာေရးအေထာက္အကူျပဳ နည္းပညာျပပြဲကို ရတနာပံု တကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြက္ ပညာေရးက႑ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေစရန္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ေစရန္ဟူ၍ ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားကို ရတနာပံု တကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးတြင္  ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၂) ရက္မွ (၂၃) ရက္အထိ၊  နံနက္ (၉) နာရီမွ ညေန (၄) နာရီ အထိက်င္းပသြားမည္ ျဖစ္
ေၾကာင္း၊ ပညာေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ အေထာက္အပံ့ ျပဳႏိုင္မည့္ အရာမ်ားကို ထည့္သြင္း ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ ပစၥည္းမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာ ပစၥည္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား၊ သင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ ေခတ္မီ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပသသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ေက်ာင္းသံုး ပရိေဘာဂမ်ား၊ Office Automation ပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း ေက်ာင္းမ်ား၊ အင္တာနက္ ၀နဝေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စသည္ တို႔ကို ေလ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပပြဲအျပင္ အျခား စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာမ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။ အဆိုပါျပပြဲသို႔ ပါဝင္ ျပသႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အားဖိတ္ေခၚထားသည္။ အဆိုပါ နည္းပညာျပပြဲကို အျခားတကၠသိုလ္ အခ်ိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ရတနာပံုတကၠသိုလ္ အေနျဖင့္ ပထမဆံုး အႀကိမ္က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္ ဟုသိရသည္။