Laptop Heat Absorber

Laptop-Heat-Absorber.jpg

သာမန္ထက္ပိုၿပီး Heat ထြက္သည့္ Laptop မ်ားအတြက္ သိသိသာသာ အပူခ်ိန္ေလ်ာ့က်ေအးျမသြားေစမည့္ Heat Absorber ျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔လံုးအသံုးျပဳေနရေသာ Laptop မ်ားလည္း အနည္းႏွင့္
အမ်ား အပူဒဏ္ကို သက္သာေစမည္ျဖစ္သည္။ ဒီဇိုင္းႏွင့္ အသံုးျပဳပံုမွာအျခား Cooler မ်ားႏွင့္မတူဘဲ Laptop ၏ အပူထြက္သည့္အေပါက္နားတြင္ ကပ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ စက္၏ အတြင္းပိုင္းမွ ထြက္လာသည့္ ေလပူမ်ားကို စုပ္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေလပူအျပင္ အတြင္းထဲမွ ဖုန္မ်ားကိုပါ  စုပ္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ ၇,၉၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး F@X Computer ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၁၃၈၃၆၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။