ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ကို ျပည္ပမွ Ooredoo ေခ်းယူ

Ooredoo-Myanmar.gif

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာတစ္ခုျဖစ္သည့္ Ooredoo သည္ ၎တို႔၏ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ကို ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ ရန္အတြက္ Asian Development Bank (ADB) ႏွင့္ International Finance Corporation (IFC) တို႔ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ကို အကူအညီရယူခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ADB ႏွင့္ IFC တို႔သည္ Ooredoo ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ စီကူညီရန္ သေဘာတူ ညီခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေငြေၾကး မ်ားျဖင့္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံုတည္ ေဆာက္ေရးတြင္ Ooredoo က ဆက္လက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားမည္ ဟု သိရသည္။

ADB ႏွင့္ IFC တို႔၏ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈတြင္ လုပ္ငန္းစြမ္း ေဆာင္ရည္သတ္မွတ္ခ်က္အပါ အ၀င္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း Ooredoo အေနျဖင့္ ေငြေၾကးအကူအညီရ ယူၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း အဆုိပါ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာျပည္မွာ မိုဘိုင္းဆက္ သြယ္ေရးကြန္ရက္ ျဖန္႔ၾကက္ေရး နဲ႔ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္ မႈေတြေပးဖို႔ အရွိန္ျမင့္တင္လုိက္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုဘ႑ာေရး သေဘာ တူညီခ်က္က မီးေမာင္း ထိုးျပရာ ေရာက္ပါတယ္”ဟု Ooredoo ႐ံုးခ်ဳပ္မွ စီအီးအိုျဖစ္သူ Mr. Sheikh Saud Bin Nasser Al Thani ကေျပာသည္။

ျပည္တြင္း၌ ၀န္ေဆာင္မႈေပး အပ္ေနေသာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ သံုးခုအနက္ Ooredoo သည္ အသံုးျပဳသူအ နည္းဆံုးကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈ တြင္လည္း အျခားေသာဆက္ သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။