၂၀၁၅ တြင္ ျပည္တြင္း အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္း တိုးခ်ဲ႕ရန္ SE-ME-WE 5 ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး Bandwidth ပမာဏ တုိးခ်ဲ႕á

Sea-Me-We-5.jpg

အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ  ပင္လယ္ေရေအာက္ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္း SE-ME-WE 5 ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ အင္တာနက္ bandwidth ပမာဏတုိးခ်ဲ႕မႈကို လာမည့္ႏွစ္ အတြင္း စတင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရိွသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ပင္လယ္ေရေအာက္ ဖုိက္ဘာဆက္ေၾကာင္း SE-ME-WE 5 ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျပည္တြင္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈအတြက္ bandwidth ပမာဏအား 3000 GB (3TB) အထိတိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး ယင္းတုိးခ်ဲ႕မႈ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးနယ္ပယ္မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါဆက္ေၾကာင္းသစ္ကို ေငြေဆာင္ပင္လယ္ကမ္းေျခ အနီး တစ္ဝုိက္မွ စတင္ ခ်ိတ္ဆက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရန္ကုန္ကေန ေငြေဆာင္အထိေတာ့ ဖုိက္ဘာဆက္ေၾကာင္း တစ္ခုတည္ေဆာက္ ၿပီးသြားပါၿပီ။ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံက ဆက္သြယ္ေရး ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ေတြလည္းပါမယ္။   ျပည္တြင္းပညာရွင္ေတြလည္း ပါတယ္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ျပည္တြင္းအင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းေတြ ပိုၿပီးအဆင့္ျမင့္လာဖို႔ အတြက္ပါ” ဟု အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အင္တာနက္ သံုးစဲြမႈအတြက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကုန္းတြင္းျဖတ္ေက်ာ္ ဖုိက္ဘာဆက္ေၾကာင္း ၃ ခုကိုခ်ိတ္ဆက္ ထားရိွၿပီး ျဖစ္သည္။