အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းကို ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျမႇင့္တင္ႏိုင္ မည္ဟု Telenor ေျပာ

IMG_20141205_122103.jpg

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ ဘက္မွ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား သြယ္တန္းအသံုးျပဳေနသည့္ Telenor သည္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ကိုယ္ပိုင္ အင္တာနက္အသစ္တစ္ခုကို နယ္စပ္မွ ထပ္မံသြယ္တန္း အသံုးျပဳသြားမည္ဟု သိရသည္။

“လိုင္းအသစ္တစ္ခု ထပ္ဆြဲေနတယ္။ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းၿပီးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္။ အဲ့ဒါၿပီးရင္ Capacity ပိုလည္းရတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့လည္းလံုၿခံဳမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္လိုင္းအသစ္ပါ”  ဟု  Telenor Myanmar မွ CEO ျဖစ္သူ Mr. Petter Furberg ကေျပာသည္။

Telenor အသံုးျပဳေနသည့္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားတြင္ ထိုင္း ႏိုင္ငံဘက္မွသြယ္တန္းထားသည့္ အင္တာနက္လိုင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ သြယ္တန္းထားသည့္ အင္တာနက္လိုင္းထက္ Capacity ပိုမို မ်ားျပားေၾကာင္း၊ အင္တာနက္ လိုင္းျပတ္ေတာက္မႈသည္ Capacity ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘက္မွဆက္ေၾကာင္းျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ျပည္တြင္းအင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းမွာ ေႏွးေကြးေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Mr. Petter Furberg က ဆိုသည္။

လိုင္းျပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းမၾကာခဏ က်ဆင္းေနရသည့္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ကိုယ္ပိုင္အင္တာနက္ လိုင္းအသစ္တစ္ခုကို ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း အၿပီးသတ္သြယ္တန္း၍ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ Telenor က ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္ၿပီး   အဆိုပါအင္တာ နက္လိုင္းအသစ္ သြယ္တန္းၿပီးပါက အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ေကာင္းမြန္လာမည္ဟု  Telenor   က ေျပာဆိုသည္။

အင္တာနက္စနစ္ တြဲဖက္ ပါဝင္သည့္ မိုဘုိင္းဖုန္းလိုင္းမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ေနသည့္ အင္တာနက္ Bandwidth ပမာဏကို Telenor အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ လိုင္းအသစ္ သြယ္တန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Bandwidth ပမာဏကိုလည္း Telenor အေနနဲ႔ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား အနက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ၎တို႔သြယ္တန္း အသံုးျပဳေနသည့္ အင္တာနက္ Bandwidth ပမာဏႏွင့္ အင္တာနက္ စနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္း အေရအတြက္ကို တိက်စြာ ထုတ္ျပန္ေပးထားသည့္ အျပင္ သြယ္တန္းထားသည့္ အင္တာနက္ Brandwidth မ်ားအနက္မွ Brandwidth အခ်ိဳ႕ကို ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာႏွစ္ခု အတြက္ ငွားရမ္း အသံုးျပဳခြင့္ေပးမည္ဟုလည္း သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။