အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ သုံးစြဲသူမ်ားစြာထံ ေရေဘး သတိေပးခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပေပးမည္ဟု Google ထုတ္ျပန္

Google-Flood-Alerts.jpg

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ခါနီး၌ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ တမီလ္နာဒူ ျပည္နယ္တစ္ေလွ်ာက္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး လူႏွစ္သန္းနီးပါး အိုးအိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ Google က ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ဆိုက္ႏွင့္ app မ်ားတြင္ ေရေဘးသတိေပးခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Google သည္ ေရအရင္းအျမစ္ဗဟိုေကာ္မရွင္ (CWC) မွေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားက အိႏၵိယႏိုင္ငံတစ္လႊားရွိ ေရႀကီးမႈမ်ားကို ေျခရာခံျခင္းႏွင့္ ေအဂ်င္စီမွ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ဧရိယာ ၁၇၀ ေက်ာ္တြင္ ျမစ္ေရခ်ိန္ အခ်က္အလက္ကို စစ္ေဆးႏိုင္သည္။
ထို႔အျပင္ သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ရွာေဖြမႈမ်ားအတြင္း သတိေပးခ်က္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သလို Google Now cards, Google Maps ႏွင့္ Public Alerts စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။

Google သည္ေျမပုံႏွင့္ timeline အျပင္ လုံၿခဳံမႈရွိေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း ျပသေပးမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: TheNextWeb