Sharp Microwave Oven

Sharp-Microwave-Oven.jpg

Sharp အမွတ္တံဆိပ္ Microwave Oven (Manual Type) အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ Microwave Output Power 800 W အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး Oven Capacity 22 Liter ဝင္ဆံ့ကာ ခ်က္ျပဳတ္ခ်ိန္ကို နာရီဝက္အထိ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Light Up Dial အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး 15, 30 Sec Setting Timer ခ်ိန္ယူ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Compact Design အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး အျဖဴေရာင္ျဖင့္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ ၈၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး Multi Generation Electronics Wholesales Centre ဖုန္း ၀၉-၇၃၂၄၀၁၂၃ ၌ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။