အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ account ၁၂၅,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ Twitter ပိတ္ပင္

_88130256_02bead6f-e275-4dbb-9bad-02a679c13f0d.jpg

Twitter သည္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္တြင္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေနသာ account ေပါင္း ၁၂၅,၀၀၀ ေက်ာ္အား ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Twitter က အဆိုပါ account မ်ားသည္ ISIS အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ၎၏ blog တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အၾကမ္းဖက္ဝါဒကို အားေပးအားေျမႇာက္လုပ္ဖုိ႔ Twitter ကို အသုံးျပဳေနတဲ့အေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရႈတ္ခ်ပါတယ္” ဟုကုမၸဏီက ေျပာၾကားခဲ့သလုိ account မ်ားကိုျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လက္ရွိမွာ သုံးစြဲသူေတြရဲ႕ account ေတြ ပိတ္ပင္မႈကို တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္တာေတြ အပါအဝင္ ရလဒ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ေနရပါၿပီ။ ဒါဟာ Twitter ရဲ႕ေျပာင္းလဲလာတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုပါ” ဟု ကုမၸဏီက ေရးသားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ Twitter သည္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ဥပေဒဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္အပါအဝင္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ အစိုးရမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈ အားေပးသည့္ အြန္လိုင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တုိက္ဖ်က္သြားရန္ လူမႈေရးမီဒီယာကုမၸဏီမ်ားကို ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိၾကသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ Twitter ကိုသုံးစြဲသူ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

Ref: BBC