ေတြ႕ထိ ခံစားႏိုင္ေသာ သုံးဘက္ျမင္ သဏၭာန္မ်ားကို သုေတသီမ်ား ဖန္တီး

haptic.jpg

ဘရစၥတို တကၠသိုလ္ရွိ သုေတသီ အဖြဲ႕သည္ ေလထုအတြင္း ထိေတြ႕ခံစား ႏိုင္သည့္ သုံးဘက္ျမင္ သဏၭာန္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ ultra sound ကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေလထုအတြင္း ေတြ႕ထိခံစား ႏိုင္သည့္ သုံးဘက္ျမင္ သဏၭာန္မ်ားကို နယ္ပယ္ မ်ားစြာတြင္ အသုံးျပဳေနလ်က္ ရွိၾကသည္။ Kinect ျဖင့္ ေဘာလုံးဂိမ္းမ်ား ေဆာ့ကစားသည့္ အခါတြင္ ထိေတြ႕ႏိုင္သည့္ ေဘာလုံးကဲ့သို႔ ခံစားႏိုင္ရန္ အဆိုပါ နည္းပညာကို အသုံးျပဳၾကသည္။ ထို႔အျပင္ သုံးဘက္ျမင္ ျမင္ကြင္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္၍လည္း ျခားနား နည္းပညာမ်ားအတြက္ သုံးစြဲသူဆိုင္ရာ interface မ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳ ႏိုင္သည္။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာ ပိုင္းတြင္လည္း အသားပို (tumour) ကိုေတြ႕ထိ ႏိုင္ရန္ CT scan ႐ိုက္ထားေသာ 3D ပုံရိပ္မ်ားကို ေတြ႕ထိခံစား ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း အသုံးျပဳေနလ်က္ ရွိသည္။

ေလထုအတြင္း ထိေတြ႕ခံစားႏိုင္သည့္ သဏၭာန္ နည္းလမ္းသစ္ကို ဘရစၥတို တကၠသိုလ္၏ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံဌာနရွိ သုေတသီအဖြဲ႕မွ ဖန္တီးခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ဖန္တီးရာတြင္ မျမင္မေတြ႕ႏုိင္ေသာ ultrasound ကုိ ပုံရိပ္ ေဖာ္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳေသာ နည္းပညာ တစ္မ်ိဳးကို အဓိက အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ultrsound သည္သိမႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အားတစ္မ်ိဳးကို ထုတ္လႊင့္ ေပးေသာေၾကာင့္ သိမႈဆုိင္ရာ လိႈင္းမ်ား ျဖာထြက္သြားၿပီး ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိေတြ႕မႈကို ခံစားႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ အသံလိႈင္းမ်ား နံရံမ်ားေပၚ႐ိုက္ခတ္ သြားသည့္အခါ မည္သို႔ျဖစ္ေပၚ လာသည္ကို ေလ့လာၿပီး အရာဝတၳဳ၏ ပုံပန္းသဏၭာန္ကို တြက္ခ်က္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

-စိုးထက္
Ref : CNET