မၾကာမီတြင္ အိႏၵိယ၏ မုိဘိုင္းအင္တာနက္ သုံးစြဲသူ အေရအတြက္ ၃၇၁ သန္းအထိ ရွိလာမည္ဟုဆို

india-wedding-720x481.jpg

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ မိုဘိုင္းျဖင့္ အင္တာနက္သုံးစြဲသူဦးေရ ၃၇၁ သန္းအထိ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယအင္တာနက္ႏွင့္မိုဘိုင္းအဖြဲ႕အစည္း (IAMAI) ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္သုံးစြဲသူဦးေရ၂၃၈ သန္း ရွိရာမွ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ေလးႏွစ္အတြင္း ရွစ္ဆတုိးတက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ျပရွိ မိုဘိုင္းအင္တာနက္သုံးစြဲမႈမွာ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ IAMAI မွ မိုဘိုင္း အင္တာနက္သုံးစြဲသူ ၃၀၆ သန္း ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ခ်ိန္တြင္လည္း ၿမိဳ႕ျပမိုဘိုင္း အင္တာနက္ သုံးစြဲမႈမွာေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုဘုိင္းအင္တာနက္ သုံးစြဲမႈသည္ အိႏၵိယၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ အခ်ိဳးက်က် တိုးတက္လာသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

ဖုန္းသုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ပွ်မ္းမွ်လစဥ္ေဘလ္က်သင့္သည့္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ေဝစုသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္လာခဲ့သည္။

Ref: TechInAsia