၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စမတ္ဖုန္း အမ်ားဆံုးဝယ္ယူမည္ ဟုဆို

LG-V10.jpg

အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာပစၥည္းမ်ားအနက္ စမတ္ဖုန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုး ဝယ္ယူသြားမည္ဟု Catalyst မွ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္တမ္းတြင္ Desktop ကြန္ပ်ဴတာကို ဝယ္ယူလိုသည္ဟု လူဦးေရ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျဖဆိုထားၿပီး Laptop ကြန္ပ်ဴတာကို ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဝယ္ယူမည္ဟု ေျဖဆိုထားသည္။ အဆိုပါ ေျဖဆိုမႈမ်ားအနက္ စမတ္ဖုန္းဝယ္ယူမည္ဟု ေျဖဆိုထားသူအေရအတြက္သည္ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ေျဖဆိုမႈအားလံုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ဝင္ေငြအဆင္ေျပမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းေကာက္ခံခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဝင္ေငြအဆင္ေျပမႈကို ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေကာင္းမြန္သည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ခန္႔မွန္းအားျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေကာင္းမြန္လာမည္ဟု သိရသည္။

“ဒီႏွစ္ေတြထဲမွာ အလုပ္အကုိင္နဲ႔ ဝင္ေငြအရ ေကာင္းမြန္တယ္လို႔ ေျဖၾကတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ထဲမွာ ဘာပစၥည္းဝယ္မလဲလို႔ ေကာက္တဲ့စစ္တမ္းထဲမွာ စမတ္ဖုန္းအမ်ားဆံုးဝယ္မယ္လို႔ ေျဖထားၾကတယ္” ဟု Catalyst မွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္သူရက ေျပာသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဝယ္ယူလိုသည့္္ ပစၥည္းစာရင္းတြင္ ကင္မရာ၊ ကားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အျပင္ အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူလိုသူ အေရအတြက္မွာ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခဲ့သာ ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းကို Catalyst က လူဦးေရ ၁၁၁ ေယာက္ကို ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္အတြင္းရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး ၅၅ ေယာက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၅၆ ေယာက္တို႔ကို ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕မ်ား၌ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ စစ္တမ္းကို ဝင္ေငြ ၄ သိန္းကေနၿပီးေတာ့ ၁၀ သိန္းၾကားရွိတဲ့ လူေတြဆီက ေကာက္ယူခဲ့တာပါ” ဟု ဦးေအာင္သူရက ေျပာသည္။