ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ေသာ 2600 MHz Frequency Band အား ေလလံျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္အႀကံျပá

aution 030216.jpg

ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ေသာ 2600 MHz Frequency Band အား ေလလံျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္အႀကံျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာ၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ အမ်ားျပည္သူသို႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္မည့္ 2600 MHz Frequency Band အား ေလလံပြဲ (Auction) ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဖိတ္ေခၚထားျခင္း ျဖစ္သည္။ စိတ္ပါဝင္စားေသာ အမ်ားျပည္သူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပါဝင္အႀကံျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပါဝင္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး www.mcit.gov.mm ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ (overview) ၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။