၂၀၁၅ ခုႏွစ္၏ ေရပန္းအစားဆံုး အြန္လိုင္းအလုပ္အကိုင္ ၁၀ မ်ိဳး၌ အိုင္တီအလုပ္အကိုင္ ပါဝင္

12662616_10205794914453162_193790402301028411_n.gif

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အြန္လိုင္းမွ အလုပ္အကိုင္ေခၚယူမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ေလွ်ာက္ထားမႈ အမ်ားဆံုးေသာ အလုပ္အမ်ိဳးအစား ၁၀ မ်ိဳးကို work.com.mm က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ထိပ္ဆံုး အလုပ္အကုိင္ ၁၀ မ်ိဳးတြင္ အိုင္တီအလုပ္အကိုင္ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

work.com.mm သည္ လစဥ္ အြန္လိုင္းအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြမႈစစ္တမ္းကို ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၅ ခုနွစ္ အတြင္း အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေခၚယူမႈအမ်ားဆံုးႏွင့္ ရွာေဖြေလွ်ာက္ထားမႈ အမ်ားဆံုး အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ျပန္လည္စုစည္း၍ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေခၚယူမႈအမ်ားဆံုးႏွင့္ ရွာေဖြေလွ်ာက္ထားမႈ အမ်ားဆံုး အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ စာရင္းကိုင္/ဘ႑ာေရး၊ အေရာင္း၊ အိုင္တီ၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံ၊ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရး၊ ပညာေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဟိုတယ္ခရီး စသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားက ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝန္ထမ္းေခၚယူမႈအမ်ားဆံုး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ အိုင္တီနည္းပညာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ ေစ်းကြက္ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး/အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္/ အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္/ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားက အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ နည္းပညာဘြဲ႕ရ လူငယ္မ်ားက ေလွ်ာက္ထားလိုမႈမ်ားခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးဘြဲ႕ရႏွင့္ အျခားဘြဲ႕ရၿပီးစ လူငယ္မ်ားက ဘဏ္လုပ္ငန္းသို႔ ေလွ်ာက္ထားလိုမႈ ျမင့္မားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။