ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ MOU ေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ ခန္႔ရွိ

wwwpanoramiocom.jpg

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ MOU ေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တကၠသိုလ္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း၍ အျပန္အလွန္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ အထက္ပါတကၠသိုလ္ေပါင္း ၃၀ ဝန္းက်င္တြင္ MOU ေရးထိုးထားျခင္းေပါင္း ၁၀၀ နီးပါးခန္႔ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (YTU) မွ Prof .ေဒါက္တာေအးျမင့္ (Rector) က ေျပာသည္။

“YTU အေနနဲ႔ MOU ထိုးထားတဲ့ႏိုင္ငံေပါင္း သံုးဆယ္ေလာက္ရွိၿပီ။ MOU ေပါင္းက ၁၀၀ နီးပါးေလာက္ ရွိပါၿပီ။ ဂ်ပန္တကၠသိုလ္နဲ႔က ပိုၿပီး Update ျဖစ္မယ္။ PHD အစီအစဥ္၊ Master အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေနတယ္။ ဒုတိယ Update ျဖစ္တာကေတာ့ နယ္သာလန္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အျခားတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္လည္း ညွိႏိႈင္းေနျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“မေန႔ကဆို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက တကၠသိုလ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔လည္း ပဏာမ ညွိႏိႈင္းၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ညွိႏိႈင္းၿပီး MOU ထိုးတဲ့အဆင့္ ေနာက္ပိုင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိလာမွာပါ။ ႏိုင္ငံေပါင္း သံုးဆယ္အျပင္ ေနာက္ထပ္တိုးခ်ဲ႕မယ့္ ႏိုင္ငံေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

MOU ထိုးျခင္းမွာ ဝန္ႀကီးဌာနခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထိုးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လာေရာက္ကမ္းလွမ္းထားျခင္း အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ဆန္ဒနီနည္းပညာတကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ နည္းပညာျမင့္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ Yangon Technological University (YTU) ႏွင့္ University of Technology Sydney (UTS) တို႔ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ ေရးထိုးျခင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္တြင္ YTU ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္ေက်ာင္းသားမ်ား အျပန္အလွန္ လာေရာက္သင္ၾကားျခင္း (Exchange Program) ကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ YTU အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္ခံကာ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။