မူႀကိဳအရြယ္မ်ား ျမန္မာစာကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ SatSatSuSu Application ေရးဆြဲ

12645214_922207931226827_1220261199536705261_n.gif

မူႀကိဳအရြယ္မ်ား ျမန္မာစာကိုေလ့လာႏိုင္ရန္ Application ေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ Application ကို လက္ရွိတြင္ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာစာ ဗ်ည္းႏွင့္ အတူ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ေဝါဟာရမ်ား၊ အေရာင္မ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ား၊ ဂဏန္းသခ်ၤာ ႏွင့္ ၃၈ ျဖာ မဂၤလာေတးကဗ်ာမ်ားကို ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း အဆိုပါ Application ၏ တာဝန္ရွိသူကေျပာသည္။

ယင္း Application ကို SatSatSuSu ဟု အမည္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။ Android ႏွင့္ iOs ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ တိရစာၦန္မ်ား၏ အသံမ်ားကို မူႀကိဳ အရြယ္မ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ေဖာ္ျပထားၿပီး အေရာင္မ်ားႏွင့္ ကစားႏိုင္ရန္လည္း ျပဳလုပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

Android အတြက္ Google Play store (SatSatSuSu) တြင္လည္းေကာင္း၊ Ios အတြက္ Apple Store (SatSatSuSu) တြင္လည္းေကာင္း ရယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။