ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Facebook မွ အသိပညာ ျမႇင့္တင္ေပးမည္

Screenshot-2016-02-02-17.01.09.jpg

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးအႀကီးအကဲႏွင့္ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားစြာသည္ ျခင္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားသည့္ ဇီကာေရာဂါပိုး ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။ အဆိုပါ ဇီကာေရာဂါပိုးသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ကူးစက္ပါက ေခါင္းေသးကိုယ္ႀကီး (microcephaly) ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ ကေလးမ်ား ေမြးဖြားလာေျခရွိသည္။

ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း (WHO) ၏ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စာရြက္စာတမ္းျပဳစုထားမႈအရ microcephaly ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ၄,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အေရးေပၚကိစၥရပ္အျဖစ္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အယ္ဆယ္ဗာဒိုကဲ့သုိ႔ လက္တင္အေမရိကအတြင္းရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလားတူ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမ်ားသုိ႔ ဦးတည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔တြင္ Facebook အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္က ဇီကာေရာဂါပိုးအတြက္ အမ်ားျပည္ဆုိင္ရာ အသိျမႇင့္တင္ ပညာေပးေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကို ဘရာဇီးႏွင့္ လက္တင္အေမရိကရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Facebook အေနျဖင့္ ေပၚတူဂီဘာသာစကားေျပာ အဂၤလိပ္စာတန္းထိုး ပထမဆုံးဗီဒီယို ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့သည္။ ၎ဗီဒီယိုသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျခင္ကုိက္ခံရျခင္းမွ ေရွာင္လႊဲႏိုင္မည့္ အဆင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္း Ambrasco Divulga ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ Facebook က လက္တင္အေမရိကတိုက္တစ္ေလွ်ာက္ရိွ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ဇီကာေရာဂါပိုးႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာျမႇင့္တင္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း ဇူကာဘတ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Ref: TheNextWeb