ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္တကၠသုိလ္မွ မဟာဘြဲ႔ေပးအပ္မည့္ Master of Economics မဟာဘဲြ႕သင္တန္းသုိ႔ ဝင္ခြင့္ေ

University-of-Economic-(1).jpg

စီးပြားေရးပညာဘဲြ႕ရရွိသူကုိ ဦးစားေပးမည့္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံခ်င္းမိုင္တကၠသုိလ္ (Chiang Mai University) တုိ႔ ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္မည့္ Master of Economics (MEcon) (CMU) မဟာဘဲြ႕သင္တန္းသုိ႔ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူေနေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ မဟာဘဲြ႕သင္တန္းသုိ႔ တက္ေရာက္လိုသူသည္ အသိအမွတ္ျပဳတကၠသုိလ္တစ္ခုခုမွ ဘဲြ႕ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း စီးပြားေရးပညာဘဲြ႕ရရွိသူကုိ ဦးစားေပးမည္ ဟုသိရသည္။ မည္သူမ ဆုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  စီးပြားေရးတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန စသည့္ စီးပြားေရးဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္ဟု သိရသည္။

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာႏွင့္စာရင္းအင္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသုိလ္တစ္ခုခုတြင္ အျခားသင္တန္းတစ္ခု တက္ေရာက္ေနသူမျဖစ္ေစရ ေခၚယူမႈ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေရးေျဖ စာေမးပဲြ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေျဖဆိုသူမ်ားထဲမွ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ အဆင့္မီသူမ်ားအားထပ္မံ၍ လူေတြ႕စစ္ေဆး ေရြးခ်ယ္ကာ သင္တန္းသားဦးေရ (၄၀)ဦး လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းမွာတစ္ႏွစ္ခြဲၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ သင္႐ိုးအတိုင္း အခ်ိန္ျပည့္မီစြာ တက္ေရာက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ ဟုဆိုသည္။ သင္တန္းေၾကးမွာ  လစဥ္ ၂၀,၀၀၀ က်ပ္သတ္မွတ္ထားသည္။ ေပးအပ္မည့္ Master of Economics (MEcon) (CMU) မဟာဘဲြ႕ကို ခ်င္းမုိင္တကၠသုိလ္မွဘဲြ႕အပ္ႏွင္းမည္ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာစာရြက္၊ စာတမ္းမ်ားႏွင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားကုိ (http://www.econ.cmu.ac.th/yangonprogram) တြင္ရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဘာဂေဗဒဌာန၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသုိလ္(ကမာရြတ္နယ္ေျမ)၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ မြန္းလြဲ  ၁ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ ျပန္လည္တင္သြင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖုန္း-၀၉-၅၀၅၇၃၃၁၊ ၀၉-၅၀၂၇၈၈၁ တုိ႔တြင္ အေသးစိတ္ေမးျမန္း စံုစမ္းႏုိင္သည္။