ေငြျဖည့္သူမ်ားကို Ooredoo က အင္တာနက္ အသံုးျပဳခြင့္ လက္ေဆာင္ေပး

12650911_835335633256345_4609729807752735846_n.jpg

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္မွစ၍ Ooredoo အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေငြျဖည့္သြင္းလွ်င္ အင္တာနက္အသံုးျပဳခြင့္ အပိုလက္ေဆာင္ေပးအပ္ျခင္းကို စတင္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁ ေထာင္က်ပ္ေအာက္ ျဖည့္သြင္းလွ်င္ 5 MB ၊ ၃ ေထာင္က်ပ္ေအာက္ ျဖည့္သြင္းလွ်င္ 10MB ၊ ၅ ေထာင္က်ပ္ေအာက္ ျဖည့္သြင္းလွ်င္ 50MB ၊ ၁ ေသာင္း က်ပ္ေအာက္ ျဖည့္သြင္းလွ်င္ 100MB ၊ ၂ ေသာင္းက်ပ္ေအာက္ ျဖည့္သြင္းလွ်င္ 250MB ၊ ၂ ေသာင္းက်ပ္ႏွင့္အထက္ ျဖည့္သြင္းလွ်င္ 1GB လက္ေဆာင္ ေပးအပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

Ooredoo သည္ ၎၏ ေငြျဖည့္သြင္းလွ်င္ အင္တာနက္အသံုးျပဳခြင့္ လက္ေဆာင္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပး အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အပိုရရွိသည့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခြင့္အတြက္လည္း အသံုးျပဳခ်ိန္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။