ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္မွ ဒီပလုိမာႏွင့္ လက္မွတ္ရ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ဒီပလုိမာႏွင့္ လက္မွတ္ရ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  ဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းမ်ားမွာ Dip DS, DBS, DMAc, DFAc, CABS, CBS သင္တန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

Dip DS သင္တန္းကို တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရရွိထားသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး သင္တန္းကာလ ၉ လျဖစ္ကာ သင္တန္းေၾကးမွာ ၆၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။ DBS, DMAc, DFAc သင္တန္းကုိ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရရွိထားသူမ်ား (သို႔) ဒီပလုိမာရရွိထားသူမ်ား၊ စီးပြားေရးဘာသာရပ္တစ္ခုခုျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိထားသူ (သို႔) ဒီပလုိမာရရွိထားသူ (သို႔) CAA/CABS ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ ၉ လျဖစ္ကာ သင္တန္းေၾကးမွာ ၆၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။ CABS သင္တန္းအား တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိထားသူ (သုိ႔) CBS ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး CBS သင္တန္းအား တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းေအာင္ ျမင္ၿပီးသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းကာလမွာ ၃ လၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေၾကးမွာ ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဓာတ္ပံု ၃ ပံု၊ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ လက္မွတ္မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ၊ ဘြဲ႕/ဒီပလုိမာလက္မွတ္ မူရင္းႏွင့္မိတၱဴ၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မူရင္းႏွင့္မိတၱဴမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာန၊ ဖုန္း – ၀၁-၅၃၆၄၃၆၊ ၅၈၅၀၇၂ လုိင္းခြဲ – ၁၁၂ သုိ႔ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္သည္။