ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း Flash ေပ်ာက္ကြယ္သြားဖြယ္ရွိ

flash-SH-theverge-2016jan28.jpg

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မိုဘိုင္းႏွင့္ ဝက္ဘ္ဗီဒီယိုတြင္ flash အသုံးျပဳမႈ  ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိရာမွ က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း En-coding.com မွထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ media format အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အြန္လိုင္း ဗီဒီယိုမ်ားတြင္ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အသုံးျပဳေနသာ H.264 သည္ လက္ရွိ ဦးေဆာင္ေနေသာ video codec ျဖစ္သည္။ H.264 သည္ အသစ္တစ္ခု မဟုတ္ဘဲ ၎ကို အသုံးျပဳေနၾကသည္မွာ ၁၃ ႏွစ္ဝန္းက်င္ခန္႔ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ျဖစ္ေသာ WebM သည္လည္း မ်ိဳးဆက္သစ္ video codec တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္တြင္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း အသုံးျပဳေနကာ Chrome ႏွင့္ Firefox အတြက္ အထင္ကရ HTML5 ဗီဒီယုိစနစ္ျဖစ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း (ITU) သည္ H.264 ေနာက္ပုိင္း H.265 သုိ႔မဟုတ္ HEVC format သုံးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းအား ေဇာင္းေပး ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေစ်းကြက္တြင္ အသုံးျပဳမႈ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး WebM ကုိသုံးစြဲမႈ၏ ထက္ဝက္ခန္႔သာ ရွိသည္။ H.265 ကုိအသုံးျပဳမႈ နည္းရျခင္းမွာ WebM ကဲ့သုိ႔ အခမဲ့အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ မူပုိင္ခြင့္ပိုင္ရွင္မ်ားထံသုိ႔ အခေၾကးေငြ ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ content မ်ားကို ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အရည္အေသြးေကာင္းျခင္းႏွင့္ 4K strea ming အသုံးျပဳေသာ Netflix ႏွင့္  Apple ၏ FaceTime မွေထာက္ပံ့ျခင္းေၾကာင့္ H.256 သည္ WebM ႏွင့္အတူ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း တစ္ခုျဖစ္လာသည္။

Ref: TheVerge