မိုဘိုင္းဖုန္း (သို႔) လက္ဖဝါး ေပၚက စြမ္းအားရွင္

IJ-Plus_Cover.jpg

သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေန႔စဥ္ သတိထားၾကည့္မိပါက လူတိုင္နီးပါ မိမိဖုန္းေလးမ်ားကို ပြတ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာမူေၾကာင့္ လူမႈေရးစီးပြားစေသာ ဘက္မ်ားတြင္မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိလွသည္။ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ သာမက မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳ ေစ်းဝယ္ျခင္းႏွင့္ ေငြေပးျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုး ယူနစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာေနသည္။ အသစ္အသစ္ေသာ အရာရာတိုင္းသည္  အေဟာင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ သေဘာရွိၾကသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္း ထြက္ေပၚလာမႈေၾကာင့္ ေပ်ာက္ ကြယ္သြားၾကေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားလည္း ထိုနည္းတူ ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ အေကာင္းအဆိုး ဒြန္တြဲေနေသာ ေလာကႀကီး၌ မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲမႈ၏ အေမွာင္ျခမ္းကလည္း ရွိေနျပန္သည္။ မည္သိ႔ုဆိုေစ မိုဘိုင္းဖုန္းသည္ ထုတ္ကုန္တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲသူ၏တိုင္းဆ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းဟူေသာ ပညာႏွင့္ အသံုးခ်မႈ ေပၚကိုလိုက္၍ အေကာင္းအဆိုးကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာ ျပဒါးရွင္လံုးသာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

မိုဘိုင္းဖုန္း ဆိုသည္မွာ

မိုဘိုင္းဖုန္း ဆိုသည္မွာ ယေန႔အမ်ားစု သိရွိၿပီးသားျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎မွာေရဒီယိုလိႈင္းစနစ္ ထုတ္လႊင့္မႈကို ရယူသံုးစြဲသည့္ ကိရိယာျဖစ္သည္။ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ၎အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ တယ္လီဖုန္း ကြန္ရက္ရွိသည့္ေနရာ အတြင္း၌သာ သံုးစြဲဆက္သြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မိုဘိုင္းဖုန္း အမ်ားစုမွာ ဆဲလ္လူလာကြန္ရက္ နည္းပညာကို သံုးစြဲထားေသာေၾကာင့္ တစ္ခါတရံတြင္ ဆယ္လ္လူလာဖုန္း (သို႔မဟုတ္) ဆဲလ္ဖုန္းဟု ေခၚၾကသည္။

လက္ရွိမိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွာ စာတို ေပးပို႔ျခင္း၊ ႐ုပ္သံမ်ားေပးပို႔ျခင္း (MMS)၊ အီးေမးလ္သံုးစြဲႏိုင္ျခင္း၊ အင္တာနက္ကြန္ရက္ကို ခ်ိတ္ဆက္သံုးစြဲႏိုင္ျခင္း၊ Infrared ႏွင့္ Bluetooth တို႔ကဲ့သို႔ ႀကိဳးမဲ့ ဆက္သြယ္မႈ အတိုမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ဂိမ္းကစားႏိုင္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ Application မ်ားကိုသံုးစြဲႏိုင္ျခင္း အစရွိေသာ ကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးနီးပါး သံုးစြဲလာႏိုင္ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို စမတ္ဖုန္း ဟုအမွတ္ပညာေပးလာၾကသည္။

စမတ္ဖုန္းမ်ားမွာ အိတ္ေဆာင္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္ၾကၿပီး ၎တို႔အတြက္လက္ကိုင္ႏွင့္ မိုဘိုင္းအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ feature မ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည့္ အဆင့္ျမင့္ mobile operating system မ်ား ပါရွိလာၾကသည္။ PDA (personal digital assistant)၊ မီဒီယာပေလယာႏွင့္ ေျမပံုလမ္းၫႊန္ စနစ္ (GPS) တို႔ကို ေပါင္းစု ထည့္သြင္းလိုက္ၿပီး ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူး ႏိုင္ရန္အတြက္ပါ ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ စမတ္ဖုန္းမ်ားမွာ Touch (တို႔ထိ) မ်က္ႏွာျပင္ကို သံုးစြဲထားၿပီး  Application မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ သံုးစြဲခြင့္ ျပဳထားၾကသည္။ ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္း ထြက္ေပၚလာေသာ စမတ္ဖုန္းမ်ားမွာ 4G LTE အင္တာနက္စနစ္၊ Motion Sensor ႏွင့္ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈ စနစ္တို႔ ပါရွိလာၾကသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းအစ ေမာ္ေတာ္႐ိုလာက

ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လက္ကိုင္ဖုန္းကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၌ ေမာ္ေတာ္႐ိုလာ ကုမၸဏီက မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ လက္ကိုင္ဖုန္း၏ အေလးခ်ိန္မွာ ၂ ကီလိုဂရမ္ အေလးခ်ိန္ရွိသည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္၌ DynaTAC 8000x  လက္ကိုင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို ေမာ္ေတာ္႐ိုလာက ေစ်းကြက္အတြင္း တရားဝင္ျဖန္႔ခ်ိ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ဖုန္းတစ္လံုး၏ တန္ဖိုးမွာ ၎အခ်ိန္၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃,၉၉၅ ေဒၚလာ ျဖစ္သည္။ မိုဘိုင္းဖုန္း တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓိက ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေမာ္ေတာ္႐ိုလာက Dr. Martin Cooper မွာ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ေခၚဆိုမႈကို ပထမဆံုး ျပဳလုပ္သူ ျဖစ္လာသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းကြက္

၁၉၈၃ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထိ မိုဘိုင္းဖုန္း ေရာင္းခ်မႈမွာ တစ္ဟုန္ ထိုးျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Samsung, Nokia, LG ႏွင့္ Apple တို႔မွာ စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္သည့္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။

ကမၻာ့အေအာင္ျမင္ဆံုး စာရင္းအင္းေပၚတယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Statista ၏ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအဆိုအရ မိုဘိုင္းဖုန္း ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်မႈမွာ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၌ ၁၇၃.၅ သန္းေက်ာ္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ရၿပီး  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ ၁,၃၀၀.၄ သန္း အထိ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

၎မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ၁,၄၂၉.၈ သန္း ေရာင္းခ်ရမည့္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ရမႈမွာ ၁၈၆၂.၃ သန္း အထိရွိ လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

သုေတသနလုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္ Gartner ၏ အဆိုအရ မိုဘိုင္းဖုန္း ေရာင္းခ်ရမႈမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၁,၉၁၀ သန္း ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၂,၀၃၄ အထိ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ၎တို႔မွ ခန္႔မွန္းထားသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အကုန္၌ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၏ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စမတ္ဖုန္းမ်ား ျဖစ္လာၾကလိမ့္မည္ဟု Gartner ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

စမတ္ဖုန္းက အစားထိုးေနရာ ယူလိုက္တဲ့ ထုတ္ကုန္ (၇)ခု

ယေန႔ စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားမွာ နည္းပညာ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ယခင္က သီးျခားဆီ ေဆာင္ယူသံုးစြဲ ခဲ့ရသည့္အရာမ်ားကို စမတ္ဖုန္းအတြင္း ေပါင္းစပ္၍ သံုးစြဲလာရသည္။ စမတ္ဖုန္း ထြက္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ ၎မွ အဆိုပါ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈကို ျဖတ္ေတာက္ ပစ္လိုက္ျခင္းဟုလည္း တစ္နည္းဆိုရပါမည္။ ယခင္က သီးျခားသံုးစြဲရသည့္ လိပ္စာစာအုပ္မ်ား၊ အိတ္ေဆာင္ျပကၡဒိန္မ်ား၊ အိတ္ေဆာင္နာရီမ်ား၊ ဂဏန္းေပါင္းစက္မ်ားမွာ စားသံုးသူ ေစ်းကြက္မွ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္လာၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ စမတ္ဖုန္းမွ အစားထိုးေနရာ ယူလိုက္ေသာ ထုတ္ကုန္ (၇) ခုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

လိပ္စာစာအုပ္

အိတ္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းယူေဆာင္ သြားႏိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္စာရြက္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ လိပ္စာမ်ားကို မွတ္သားသည့္ စာအုပ္မ်ား၏ေခတ္မွာ စမတ္ဖုန္းေၾကာင့္ ကုန္ဆံုးသြားရသည္။ စမတ္ဖုန္းတြင္ လိပ္စာမွတ္ရန္အတြက္ App မ်ားကို သြင္းေပး လိုက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်က္တို႔ ထိ႐ံုျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္ျခင္း၊ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ျခင္း၊ လိပ္စာမွတ္ထားသူ၏ ေနရာကို ေျမပံု၌ၾကည့္႐ႈျခင္းတို႔ကို စမတ္ဖုန္း၏ လိပ္စာမွတ္သည့္ App ၌ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ လိပ္စာရွင္မွာ သင့္အတြက္ မည္မွ်အေရးပါေသာသူ ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို လိုက္၍ အုပ္စု ခြဲ၍လည္း ထည့္ထားႏိုင္သည္။

ျပကၡဒိန္

အိတ္ေဆာင္ျပကၡဒိန္ (သို႔မဟုတ္) စီမံကိန္း ေရးဆြဲသူ၏ စာအုပ္မွာ ႏွစ္စဥ္ဝယ္ယူရေသာ အေရးပါသည့္အရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သီးျခားမွတ္သားမႈ မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း သယ္ေဆာင္စရာ တစ္ခုအျဖစ္ အလုပ္ပိုခဲ့ၿပီး ထုတ္ေဝသူ၏ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ ရက္စြဲမွားယြင္းျခင္းႏွင့္ မိမိ၏ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ မွားယြင္းမွတ္သားမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ စမတ္ဖုန္းအတြင္း ျပကၡဒိန္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ေသာ အခါတြင္ကား မွတ္သားထားေသာ ရက္စြဲ (သို႔မဟုတ္) အခ်ိန္ မတိုင္မီအသိ ေပးျခင္းကို မိမိႏွစ္သက္သလို ျပဳလုပ္ထားႏိုင္လာသည္။ အခ်ိန္းအခ်က္ မ်ားအတြက္ လြဲေခ်ာ္မမႈ မရွိႏိုင္ေတာ့ေခ်။ တစ္ႏွစ္စာလံုး အတြက္ပင္ မွတ္သားထားႏိုင္ၿပီး ထိုသို႔မွတ္သားထားမႈမ်ားကို အီးေမးလ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး မိမိအသိ ေပးလိုေသာ သူမ်ားကိုပါ အသိေပးလိုသည့္ အခ်ိန္တြင္ အသိေပးေစရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္လာသည္။

ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးစက္

အေပ်ာ္တမ္းအျဖစ္ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးေသာ စက္မ်ားေနရာတြင္လည္း စမတ္ဖုန္းက အစားထိုးေနရာ ယူလိုက္သည္။ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူး ရန္အတြက္ သီးျခားစက္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာသည့္အျပင္  စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးမႈ၏ ေကာင္းက်ိဳးမွာ အင္တာနက္ေပၚသို႔ မိမိတင္လိုေသာ ဗီဒီယိုကို တင္လိုသည့္အခ်ိန္၌ မိမိဘာသာ ခ်က္ခ်င္းတင္ႏိုင္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ သီးျခားထည့္သြင္း သယ္ေဆာင္ရန္လည္း မလိုအပ္ေတာ့ေခ်။

ကင္မရာ

Point-and-shoot ကင္မရာဟု လူအမ်ားသိထားၾကေသာ အိတ္ေဆာင္ကင္မရာမ်ား၏ ေခတ္မွာ စမတ္ဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ ေမွးမိွန္လာသည္။ စမတ္ဖုန္းရွိ ကင္မရာကို အရည္အေသြး ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက အၿပိဳင္အဆိုင္ ထုတ္လုပ္လာသည္ကလည္း တစ္ေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဖုန္းျဖင့္ ႐ုပ္ေသဓာတ္ပံုသာမက ဗီဒီယိုလည္း ႐ိုက္ကူးႏိုင္ၿပီး စမတ္ဖုန္း၌ပင္ တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေပးပို႔လိုသူမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေပးပို႔ႏိုင္ျခင္း၊ လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ ခ်က္ခ်င္းတင္ႏိုင္ျခင္းတို႔က စမတ္ဖုန္းကို ပိုမိုအားေကာင္း ေစသည့္အခ်က္ ျဖစ္လာသည္။

ေျမပံု

ေရွးယခင္ကစ၍ ယခုအခ်ိန္ႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုနီးပါးကပ္ေသာ အခ်ိန္အထိ လမ္းမွန္ေပၚ ေရာက္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးသမား (သို႔မဟုတ္) ခရီးသြားတစ္ဦးမွာ ၎တို႔၏အိတ္ထဲ၌ ေျမပံုစာရြက္ကို မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းသယ္ေဆာင္ သြားခဲ့ၾကရသည္။ ယခုအခါ၌ ေျမပံုစာရြက္အစား စမတ္ဖုန္းအတြင္း ထည့္သြင္းေပးထားသည့္ ေျမပံုမွာ မိမိေရာက္ရွိေနေသာ ေနရာကို ေဖာ္ျပႏိုင္သကဲ့သို႔ ေျမပံု၌ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ လမ္း၏အမည္မ်ား၊ လမ္းေဘးနားရွိ အရာမ်ားအစရွိသျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ၿပီး သာမန္ေျမပံု၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈထက္ အဆမ်ားစြာပိုမို၍ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးလာႏိုင္သည္။ ေနရာေဒသရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကို သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားထံ ျပန္လည္၍ မွ်ေဝမႈကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

သီခ်င္းဖြင့္စက္

တိတ္ေခြမ်ား၊ CD ႏွင့္ DVD မ်ားမွသည္ solid-state drive (SSD) ႏွင့္ သိုေလွာင္မႈဆီသို႔ ခ်ီတက္လာမႈ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ သီခ်င္းသိုေလွာင္မႈကို မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းရျခင္းႏွင့္ သီခ်င္းဖြင့္ရန္ သီးျခားစက္မ်ား ဝယ္ယူရျခင္းတို႔ရွိခဲ့သည္။ စမတ္ဖုန္းဘက္သုိ႔ လွည့္လိုက္ေသာ အခါတြင္ သီးျခားသီခ်င္းဖြင့္စက္မ်ား မလိုအပ္ေတာ့သကဲ့သို႔ သိုေလွာင္မႈကိုလည္း ဖုန္းအတြင္းမွာပင္ သိမ္းဆည္းႏိုင္လာသည္။ ကိုယ္ပိုင္ကြန္ပ်ဴတာ သို႔မဟုတ္ တက္ဘလက္ (Tablet) မ်ားရွိ သီခ်င္းမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ရယူ ႏိုင္သကဲ့သို႔ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ သီခ်င္းမ်ားကိုလည္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳ၍ ရယူျခင္းႏွင့္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္သည္။

ဂဏန္းေပါင္းစက္

ယခင္က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္ထား၍ သံုးစြဲရေသာ အရာမ်ားထဲ၌ စာရင္းအင္း ကိန္းဂဏန္းမ်ားအတြက္ ထားရသည့္ ဂဏန္းေပါင္းစက္မွာလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ စမတ္ဖုန္းမ်ား၏ ေခတ္သို႔ေရာက္ ရွိလာေသာအခါတြင္ App မ်ား၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ သီးျခားဝယ္ယူ သံုးစြဲရေသာ ဂဏန္းေပါင္းစက္မ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ စမတ္ဖုန္းေပၚမွာပင္ တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာႏိုင္သည္။

စမတ္ဖုန္းမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳး

ယေန႔အခ်ိန္တြင္မေတာ့ လူတိုင္းနီးပါး၏ လက္ထဲတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္လာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ မည့္သည့္ေနရာသို႔ သြားသည္ျဖစ္ေစ ဖုန္းပြတ္ေနသူမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပၿပီ။ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွာ လူအမ်ား၏ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈကို အလံုးစံုေျပာင္းလဲ ပစ္လိုက္သည္။ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း၊ စာတိုေပးပို႔ျခင္း၊ အီးေမးလ္ဖတ္ျခင္း၊ ဂိမ္းကစားျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ စာျပင္ျခင္း တို႔ကဲ့သို႔အရာမ်ားကို မိုဘိုင္းဖုန္းေပၚမွာပင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္လာသည္။

ဖိနပ္မစီး အဝတ္မဝတ္ဘဲ မည္သူမွ အိမ္အျပင္သို႔မထြက္ သကဲ့သို႔ ဖုန္းမယူေဆာင္ဘဲႏွင့္လည္း အိမ္အျပင္သို႔ ထြက္သူမရွိဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဘဝထဲသို႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပတ္သက္ေနေသာ အရာ၏ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးျပစ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက

မိုဘုိင္းဖုန္း၏ ေကာင္းက်ိဳး
အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္

လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မဆက္သြယ္ဘဲႏွင့္ သီးျခားေနႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္မွာမျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ယခင္က ေဝးကြာေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔  ဆက္သြယ္ရာတြင္ စာပို႔သူမ်ား၊ ေၾကးနန္းပို႔သည့္ စနစ္မ်ားကို သံုးစြဲလာခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းတစ္လံုး ရွိ႐ံုျဖင့္ ကမၻာ့မည္သည့္ ေနရာတြင္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ မုိဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္ရွိသည့္ ေနရာတြင္ ရွိေနသူဆိုပါက စာမ်ား၊ ပံုမ်ား၊ ဗီြဒီယိုမ်ားႏွင့္ အသံမ်ားေပး ပို႔ႏိုင္လက္ခံ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္ေနရာမေရြး ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္

မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ပိုတူလာသည္။ သံုးစြဲရာတြင္ရရွိသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားကလည္း တစ္ေန႔တစ္ျခား ပိုမိုတိုးလာေနသည္။ အင္တာနက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္း တစ္လံုးမွာ မခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းထက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း အလြန္ကို မ်ားျပားလွသည္။ ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈအတြက္လည္း အဖိုးအခ မကုန္ဘဲ သံုးစြဲမွကုန္သည့္ စနစ္မ်ားမွာလည္း မိုဘိုင္းဖုန္း တြင္က်ယ္စြာ သံုးစြဲမႈကို အားေပးေနသည္။ အြန္လိုင္းမွ စာအုပ္မ်ား ရယူႏိုင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးမ်ားကို လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ရယူျခင္း ဗီဒီယို၊ သီခ်င္းႏွင့္ ဂိမ္းမ်ားကို Download လုပ္ႏိုင္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ လူမႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလွ်င္အျမန္ ရယူႏိုင္လာသည္။ ေနာက္ဆံုး သင့္ကြန္ပ်ဴတာ၊ သင့္အိမ္ႏွင့္ သင့္ကားကို အေဝးမွပင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဘက္စံုသံုး

သက္ေသာင့္သက္သာ သယ္ေဆာင္သံုးစြဲႏိုင္သည့္ အခ်က္အျပင္ ဖုန္းျဖင့္ တီဗီြၾကည့္ျခင္း၊ တီဗီြမ်ားကိုဖုန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီြဒီယိုမ်ား ႐ိုက္ကူးျခင္း၊ စာ/အသံ/႐ုပ္/ဗီြဒီယို စသည္တို႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း အစရွိသည္တို႔အျပင္ မိုဘိုင္းဖုန္းကို မိမိ၏ ေန႔စဥ္ကိုယ္ေရး လက္ေထာက္အျဖစ္ ထားသံုးလာႏိုင္သည္။

အေရးေပၚအေျခအေန

မိုဘိုင္းဖုန္းရွိ႐ံုျဖင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အာမခံႏိုင္ၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ေသာ အေရးေပၚအေျခအေန ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ျဖစ္ေစ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ အေရးေပၚအကူအညီအတြက္ ဖုန္းေခၚႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ခရီးသြားေနသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) မိမိေနအိမ္မွ အေဝးသို႔ သြားေနသူမ်ားအတြက္ အဆိုပါအခ်က္မွာ လြန္စြာအေရးႀကီးလွသည္။ ႐ုတ္တရက္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပါကလည္း သင့္ကို အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ မည္သူ႔ကို အခ်ိန္မေရြး ဖုန္းေခၚႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အေျခအေနကို ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီြဒီယို႐ိုက္ကူးျခင္းမ်ားပါ ျပဳလုပ္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

မိုဘုိင္းဖုန္း၏ ဆိုးက်ိဳး
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္

ဖုန္းမွာကိုယ္ႏွင့္မကြာ ေဆာင္ထားသည့္ အရာျဖစ္သည့္အတြက္ သင့္ထံသို႔ မည္သူမဆို ဖုန္းေခၚဆိုလာ ႏိုင္သည့္ဟူေသာ အခ်က္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။ လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္ Messaging App ေပၚရွိ မိတ္ေဆြမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ ဆက္သြယ္မႈကိုလည္း အခ်ိန္မေရြး လက္ခံရရွိ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္မွာ သင့္အတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါမည္။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ား ေပါက္ၾကားႏိုင္

သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ကိုယ္ပိုင္ ဖုန္းအတြင္း သိမ္းထားမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မွာ လူတိုင္းအလုိလို သိေနေသာအရာ ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္သည္ပင္ သင့္အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဖုန္းကို ခိုးယူသြားသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္ေမ့က်န္၍ျဖစ္ေစ အခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားသြားႏိုင္သည္။ ထိ႔ုအတြက္ သင့္ဖုန္းကို အခြင့္မရွိသူမ်ား မသံုးစြဲႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ထားသင့္သည္။ ဖုန္းအတြင္း၌ အလြန္အေရးပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိုေလွာင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

ၾကားျဖတ္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

သင္ကားေမာင္းေနစဥ္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ကိစၥအတြက္ အေရးပါေသာ ေဆြေႏြးမႈကို ျပဳလုပ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥအတြက္ ေျပာဆိုေနသည္ျဖစ္ေစ ထိုသို႔ေသာ အခ်ိန္မ်ား၌ ဖုန္း (သို႔မဟုတ္) မက္ေဆ့ခ်္ ဝင္လာသည္ကို လူတိုင္း ႀကံဳေတြ႕ဖူးၾက ပါလိမ့္မည္။ ထိုအခ်က္ကသင္၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စူးစိုက္မႈကို က်ဆင္းေစႏိုင္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဖုန္းကိုအသံ ပိတ္ထားသည္က အေကာင္းဆံုးအခ်က္ ျဖစ္သည္။ ကားေမာင္းစဥ္ အတြင္းဆိုလွ်င္ ႀကိဳးမဲ့စကားေျပာႏိုင္ေသာ Bluetooth စက္မ်ားကို သံုးစြဲသင့္ပါသည္။

လက္ေတြ႕ဘဝကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း

ယေန႔တြင္ လူမႈကြန္ရက္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈက ေၾကာက္ခမန္းလိလိပင္။ လူအမ်ားစုမွလည္း Facebook, Twitter, Viber ႏွင့္ WhatsApp တို႔ကဲ့သို႔ လူမူကြန္ရက္ႏွင့္ မက္ေဆ့ခ်္ ေပးပို႔ေသာ App မ်ားကို စြဲလန္းစြာသံုးစြဲေနၾကသည္။ ထိုအရာမ်ား သံုးစြဲ၍ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သည္မွာ မွားယြင္းေသာ အရာမဟုတ္ေသာ္လည္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ စကားေျပာခ်ိန္ နည္းပါးလာျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ကို ထုိအရာမ်ားထဲ၌ အမ်ားအျပားႏွစ္၍ ထားျခင္းက တစ္ကိုယ္ရည္ တိုးတက္မႈကို ေလွ်ာ့က်လာေစႏိုင္သည္။ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ျပင္ပေလာကတြင္ အခ်ိန္ေပး၍ ေတြ႕ဆံုျခင္းက လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုျခင္းထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

Ref: Wikipedia, techlife.samsung.com, enkivillage.com, gartner.com, statista.com