ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ပညာသင္ဆုအတြက္ APTIS Test ေျဖဆိုမည့္သူမ်ား EPIC တြင္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား အခမဲ့ရယူႏုိင္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ ေပးအပ္မည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ပညာသင္ဆုအတြက္ ေျဖဆိုရမည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ APTIS Test ကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေထာက္အကူျဖစ္ေစ ရန္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအား EPIC Education (Myanmar) တြင္ အခမဲ့ ရယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လက္ရွိ APTIS Test အတြက္ ေျဖဆိုႏုိင္ရန္ အနီးကပ္သင္တန္း မ်ားကို တစ္ပတ္ ၅ ရက္ ႐ံုးခ်ိန္ လြတ္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးထားၿပီး သင္ေထာက္ကူစံုလင္စြာ ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အထက္ပါ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ကို EPIC Education Campus (1) အမွတ္ ၃၁၊ မဟာၿမိဳင္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ Campus II အမွတ္ ၁၇ ဒုတိယ ထပ္၊ ေျမနီကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ျဖစ္ေစ ႐ံုးခ်ိန္တြင္ ထုတ္ ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ဖုန္း- ၅၃၆၉၁၉၊ ၀၉-၃၂၂၃၄၈၈၈ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။