အေမရိကန္ရိွ iPhone သံုးစြဲသူအားလံုး Facebook မွ ဗီဒီယိုတိုက္႐ုိက္႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မá

FBLiveTNW.jpg

နာမည္ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားသူမ်ားထံ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗီဒီယိုတိုက္႐ုိက္ ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ႏိုင္ေသာ Facebook ၏ live streaming option ကို သံုးစြဲသူအားလံုးထံ ျဖန္႔ခ်ိေပးလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရိွတြင္ livestreaming ကို iPhone ေပၚမွ Facebook သံုးစြဲသူမ်ားသာ အသံုးျပဳႏိုင္ေသးေသာ္လည္း Android တြင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း Facebook မွ ေျပာၾကားသည္။ တိုက္႐ိုက္႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္မႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ update status icon ကိုႏွိပ္ကာ live video icon ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

အဆိုပါ option သည္ Periscope ကဲ့သို႔ပင္ တိုက္႐ုိက္ ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၾကည့္႐ႈသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ အမည္မ်ားႏွင့္ ၾကည့္႐ႈသူအေရအတြက္ကိုလည္း သိရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၎ option ကို လက္ရိွတြင္ အေမရိကန္ရိွ iPhone သံုးစြဲသူမ်ားသာ အသံုးျပဳႏိုင္ေသးေသာ္လည္း လာမည့္ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း ကမ႓ာတစ္ဝန္းရိွ သံုးစြဲသူမ်ားထံ ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ဟု Facebook မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: TheNextWeb