ကမၻာ႔အႀကီးမားဆုံး ကားကုမၸဏီအျဖစ္ Toyota ဆက္လက္ရပ္တည္

_87945152_gettyimages-482648866-1.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္ခန္႔က Toyota Motor ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကားအစီးေရ ၁၀.၁၅၁ သန္း ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Toyota က ကမၻာ့အေရာင္းရဆုံး ကားကုမၸဏီ အျဖစ္ ၄ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကားေရာင္းခ်ရမႈကို ႏိႈင္းယွဥ္ပါက Volkswagen AG မွာ ကားေပါင္း ၉.၉၃ သန္း ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး General Motors ကမူ ၉.၈ သန္း ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကရသည္။ Prius hybrid, Camry sedan ႏွင့္ Lexus ဇိမ္ခံကားေမာ္ဒယ္မ်ား ဖန္တီးခဲ့ေသာ Toyota က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကားအစီးေရ ၁၀.၁၁၄ သန္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ Toyota ၏ ကားေရာင္းခ်ရမႈသည္ ေရာင္းခ်ရန္ ခန္႔မွန္းထားသည့္ ကားအစီးေရ ၁၀.၀၉၈ သန္းကို ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့သည္။

Volkswagen AG ၏ ကားေရာင္းခ်ရမႈသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဝက္အေစာပိုင္းတြင္ Toyota ကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီဇယ္မ်ားတြင္ ဓာတ္ေငြထုတ္လႊင့္မႈ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ က်န္ႏွစ္ဝက္၌ ကားေရာင္းခ်မႈ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ကားေစ်းကြက္တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကဲ့သုိ႔ အဓိကေစ်းကြက္မ်ား၌ ေရာင္းခ်မႈ ေႏွးေကြးခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားကဲ့သုိ႔ႏိုင္ငံမ်ားက လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း တိုးတက္မႈ တည္ၿငိမ္ေသာ ေစ်းကြက္မ်ားျဖစ္သည္။

Ref: NYTimes